CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Leje për eksport të mineraleve, shtresimeve ose fosileve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është ruajtja e mineraleve, fosileve dhe shtresimeve që të janë të shpallura vlera të mbrojtura të natyrës dhe që ruhen në vendin e gjetjes, kurse vend gjetja gëzon mbrojtje si vlerë e mbrojtur e natyrës.

Opis: Kjo leje leshohet me një akt (shkresë) nga Ministria në bazë të kërkesës së Palës e cila shqyrtohet në Departamentin e Mbrojtjes së Mjedisit, pastaj Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor përmes vendimit lëshon apo vendos në refuzimin e lejes. Ministria e lejon marrjen nga natyra të mineraleve, fosileve dhe shtresimeve për qëllim hulumtimi shkencor, profesional, arsimim dhe ekspozim.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nuk është e përcaktuar ende

Antihemiski organ: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Emri i ndërmarrjes, adresa, selia, nr. fiskal, nr. i telefonit
  • Informata të përgjithshme lidhur me planin e eksportit të mineraleve

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Kërkesa me shkrim (Origjinal)
  • Studimi i vlerësimit të ndikimit (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa20 EuroTransfer bankar1000400070002120