CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Leje për hulumtimin e vend-gjetjes së mineraleve, fosileve dhe shtresimeve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është ruajtja e mineraleve, fosileve dhe shtresimeve që janë të shpallura vlera të mbrojtura të natyrës që ruhen në vendin e gjetjes, kurse vend gjetja gëzon mbrojtje si vlerë e mbrojtur e natyrës.

Opis: Kjo Leje leshohet me një akt (shkresë) nga Ministria në bazë të kërkesës së palës, e cila shqyrtohet në Departamentin e Mbrojtjes së Mjedisit, pastaj Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinore përmes një vendimi lëshon apo refuzon dhënien e lejes në të cilen përcaktohen kushtet, të cilave duhet t’u përmbahet pala gjatë realizimit të hulumtimit. Mineralet në kuptim të Ligjit për mbrojtjen e natyrës nuk janë lëndët minerare.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nuk është përcaktuar ende

Antihemiski organ: Ankesa nuk lejohet në Ministri, por mund te inicohet kontest administrativ sipas Ligjit të Procedurës Adminsitrative.

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Kërkesa me shkrim (Origjinal)
  • Studimi i vlerësimit të ndikimit (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa30 EuroTransfer bankar1000400070002120