CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za kabinata magnetne rezonance

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Cilj: Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje zdravstvenih usluga.

Opis: Stranka podnosi zahtev Odeljenju za izdavanje licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova za dobijanje dozvole za laboratorije za magnetnu rezonancu. Ovo odeljenje radi u okviru Ministarstva zdravlja. Licencu izdaje Kosovska agencija za zracenje i nuklearnu bezbednost. Dokumentaciju pregleda Odbor za licenciranje privatnih zdravstvenih ustanova. Potpisanu odluku izdaje predsedavajuci Odbora, dok pomenuti predsedavajuci i ministar takode potpisuju 5-godišnju dozvolu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Zdravlje, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Vrsta ustanove, Naziv ustanove, Adresa
  • Informacije o aktivnosti
  • Osnivač: Ime (roditeljsko ime) Prezime, oglas, telefon, fak-E-planina
  • Director: Name (Parent Name) Surname, Address, Telephone, Fax-E-Mountain

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Obrazac za prijavu (Originalna)
  • Uverenje o registraciji biznisa (Overena kopija)
  • Sanitarna saglasnost nadležne opštine na čijem će području biti otvorena zdravstvena ustanova (Overena kopija)
  • Lične isprave i stručne licence za zdravstveno osoblje (Originalna)
  • Statut ustanove (Originalna, Overena kopija)
  • Dozvolu izdaje Kosovska agencija za zračenje i nuklearnu bezbednost (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500 EUR za prijavu; 1500 evra za dozvolu; 700 EUR za obnovu dozvole;Bankarski transfer1000400070002508

Forma nije pronadjena