CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për kabinet të tomografisë së kompjuterizuar

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Cilj: Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i veprimtarive përkatëse konform legjislacionit në fuqi, për të kontrolluar cilësinë e shërbimit në këto institucione dhe për të garantuar shëndetin e publikut.

Opis: Pala parashtron kërkesën në Divizionin për Licencime dhe Akreditime të Institucioneve Shëndetësore për licencimin e Kabinetit të tomografisë së komjuterizuar me aplikacionin e marrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe licencën e lëshuar nga Agjencioni i Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore, shqyrtimi i dokumentacionit bëhet nga Bordi për Licencim të Institucioneve Private të Kujdesit Shëndetësor, lëshimi i vendimit i nënshkruar nga Kryesuesi i Bordit dhe mirret Licenca me validitet 5 vjeçar e nënshkruar nga Kryesuesi i Bordit dhe Ministri i Shëndetësisë.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Ministria e Shëndetësisë, Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave të Aplikuesve dhe të Institucioneve Private Shëndetësore

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Lloji i institucionit, titulli i institucionit, adresa
 • Orari i punës së institucionit
 • Themeluesi: Emri (Emri i Prindit) Mbiemri, adresa, telefoni, faksi-E-mali
 • Drejtori: Emri (Emri i Prindit) Mbiemri, adresa, telefoni, faksi-E-mali

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Formulari për aplikim (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Kopje)
 • Letërnjoftimi i personit përgjegjës (Kopje)
 • Licenca profesionale për personelin shëndetësor (Origjinal)
 • Pëlqimi sanitar nga Komuna përkatëse në të cilin do të hapet institucioni shëndetësor (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Licenca e lëshuar nga Agjensioni i Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi për Mbrojtje dhe Siguri Bërthamore (Origjinal)
 • Statuti i institucionit shëndetësor duke u bazuar në Ligjin për Shëndetësi Nr. 04/L-125 (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa200 Euro për aplikim; 600 Euro për licencim; 200 Euro për ripërtëritjeTransfer bankar1000400070002508

Preuzmi Formular