CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za citoloski laborator

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Cilj: Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguc´iti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa važecim zakonodavstvom kako bi provjerili kvalitet usluge u ovim institucijama i da garantuje zdravlje javnosti.

Opis: Stranka podnosi prijavu pri Ministarstvu, odnosno Odeljenju za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova za citološke laboratorije. Procenu vrši Ocenjivacka komisija; pregled prijave vrši Odbor za licenciranje privatnih zdravstvenih ustanova. Nakon pozitivnog odgovora, predmet se šalje ministru na potpisivanje. U roku od 30 dana od dana podnošenja prijave, izdaje se licenca u skladu sa odlukom Odbora na period važenja od 5 godina.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Zdravlje, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Vrsta ustanove, Naziv ustanove, Adresa
 • Radno vreme ustanove
 • Osnivač: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, broj telefona faks, elektronska pošta
 • Direktor: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, broj telefona faks, elektronska pošta
 • Stručna licenca za zdravstveno osoblje
 • Uverenje o registraciji preduzeća i podaci o preduzeću
 • Identifikacioni dokument
 • Zdravstvene usluge koje se pružaju u skladu sa ICD-9
 • Prijavni obrazac

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Obrazac za prijavu (Originalna)
 • Statut zdravstvene ustanove na osnovu Zakona o zdravstvu br. 04/L-125 (Overena kopija)
 • Lični dokumenti osnivača, direktora i zdravstvenog osoblja; (Overena kopija)
 • Radna dozvola za zdravstveno osoblje (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća i podaci o preduzeću (Overena kopija)
 • Sanitarna saglasnost opštine na čijem će području biti otvorena zdravstvena ustanova, (Originalna, Kopija)
 • Plaćanje administrativne takse u skladu sa AU 08/2014 u vidu uplatnice koju izdaje Odsek za izdavanje dozvola i akreditaciju zdravstvenih ustanova (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1000 EUR za dozvolu; 200 EUR za prijavu ; 200 EUR za obnovu; Bankarski transfer1000400070002508

Forma nije pronadjena