CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za patoloski laborator

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Cilj: Svrha ovog procedure je licenciranje paatoloski laboratorije i da kroz ovaj proces kontrolise kvaliteta usluga koje nude ove institucije.

Opis: Podnosilac zahteva za licenciranje patološke laboratorije primjenjuje u blizini Divizije za privatnom sektoru u okviru ministarstvo zdravlje. Ako je zahtev ispunjava uslove predvidene propisima na snazi ministar zdravlja u roku od 45 dana od dana izdavanja dozvole .

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Zdravlje, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Vrsta ustanove, Naziv ustanove, Adresa,
 • Radno vreme ustanove
 • Osnivač: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, broj telefona faks, elektronska pošta
 • Direktor: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, broj telefona faks, elektronska pošta
 • Zdravstvene usluge koje se pružaju u skladu sa ICD-9

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacija (Originalna)
 • Statut zdravstvene ustanove na osnovu Zakona o zdravstvu br. 04/L-125 (Overena kopija)
 • Lični dokumenti osnivača, direktora i zdravstvenog osoblja; (Overena kopija)
 • Stručna licenca za zdravstveno osoblje (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća i podaci o preduzeću (Kopija, Overena kopija)
 • Sanitary Consent from the Municipality where the health-care institution is going to open (Originalna, Kopija)
 • Plaćanje administrativne takse u skladu sa AU 08/2014 uz uplatnicu koju izdaje gorepomenuto Odeljenje (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1000 EUR za dozvolu; 200 EUR za prijavu; 200 EUR za obnovu; Bankarski transfer1000400070002508

Forma nije pronadjena