CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për laborator mjekësor biokimik - hematologjik

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Cilj: Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i veprimtarive përkatëse konform legjislacionit në fuqi, për të kontrolluar cilësinë e shërbimit në këto institucione dhe për të garantuar shëndetin e publikut.

Opis: Pala aplikon në Ministri pranë Divizionit për Licencime dhe Akreditime të Institucioneve Shëndetësore për licencimin e Laboratorëve mjekësor biokimik hematologjik, vlerësimin e bënë Komisioni Vlerësues, shqyrtimi i aplikacionit bëhet nga Bordi i Licencimit të institucioneve shëndetësore private, pas aprovimit dërgohet tek Ministri për nënshkrim. Në afatin prej 30 ditësh nga data e aplikimit lëshohet licenca me vendim të Bordit për periudhën kohore prej 5 vitesh.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Ministria e Shëndetësisë, Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave të aplikuesve dhe institucioneve private shëndetësore

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Lloji i institucionit, titulli i institucionit, adresa
  • Orari i punës së institucionit
  • Themeluesi: Emri (Emri i Prindit) Mbiemri, adresa, telefoni, faksi-E-mali
  • Drejtori: Emri (Emri i Prindit) Mbiemri, adresa, telefoni, faksi-E-mali

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Forma e aplikimit (Origjinal)
  • Certifikata e regjistrimit të biznesit duke përfshirë informatat shtesë mbi biznesin (Kopje)
  • Statuti i institucionit shëndetësor duke u bazuar në Ligjin për Shëndetësi Nr. 04/L-125 (Origjinal)
  • Pagesa e Tarifës administrative sipas UA 08/2014, përmes fletëpagesës e cila merret në Divizionin për Licencime dhe Akreditime të Institucioneve Shëndetësore (Origjinal)
  • Licencat profesionale për personelin shëndetësor (Origjinal, Kopje e vertetuar)
  • Pelqimi sanitar nga komuna përkatëse (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaAplikimi 200 Euro; Licencimi 1000 Euro; Ripërtëritja 200 Euro; Transfer bankar1000400070002508

Preuzmi Formular