CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za specijalnu bolnicu

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Cilj: Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguciti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa važecim zakonodavstvom kako bi provjerili kvalitet usluge u ovim institucijama i da garantuje zdravlje javnosti.

Opis: Prijava se podnosi pri Odeljenju za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova. Procenu vrši Komisija za procenu bolnica. Procenu prijavne dokumentacije i obrasca za procenu vrši Odbor za licenciranje privatnih zdravstvenih ustanova, dok odluku potpisuje predsednik Odbora. Licencu, koja se izdaje na 5-godišnji period, potpisuju predsednik Odbora i ministar zdravlja.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Zdravlje, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Statut zdravstvene ustanove, Naziv zdravstvene ustanove, Adresa
 • Radno vreme ustanove, Osnivač: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, Telefon, faks, elektronska pošta
 • Direktor (podaci)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Prijavni obrazac (Originalna)
 • Uverenje o registraciji biznisa (Overena kopija)
 • Lična karta odgovorne lice (Overena kopija)
 • Stručna licenca za zdravstveno osoblje. (Originalna)
 • Sanitarna saglasnost opštine na čijem će području biti otvorena zdravstvena ustanova, (Originalna)
 • Ugovor o uslugama mrtvačnica (Originalna)
 • Ugovor o upravljanju opasnim otpadom (Originalna)
 • Ugovor za ugovorene usluge (Originalna)
 • Marrëveshje për furnizimin e gjakut dhe produkteve të gjakut (Originalna)
 • Lične isprave osnivača, direktora zdravstvene ustanove i zdravstvenog osoblja (Overena kopija)
 • Zdravstvene usluge koje se pružaju u zdravstvenoj ustanovi u skladu sa ICD9 (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata3000 EUR licenciranje; 1000 EUR prijava; obnova 1000Bankarski transfer1000400070002508

Forma nije pronadjena