CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za opštu bolnicu

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Cilj: Svrha ove procedure je izdavanje licence za opštu bolnicu (prostor, inventar, oprema, osoblje) kako bi se ovim subjektima omogucilo da obavljaju svoje aktivnosti u skladu sa važecim zakonima i da provere kvalitet usluga u ovim institucijama i da garantuju zdravlje javnosti.

Opis: Stranka podnosi zahtev Odsek za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova. Evaluaciju obavlja Komisija za evaluaciju bolnica, pregledanje dokumentacije za prijavu i formular za ocenjivanje od Odbora za licenciranje privatnih zdravstvenih ustanova, izdavanje odluke koju je potpisao predsjednik Odbora i licenciranje sa rokom važnosti od 5 godina potpisano od strane predsjedavajuceg odbora i Ministar zdravlja.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo zdravlja, Odbor za razmatranje žalbi aplikanata i privatnih zdravstvenih ustanova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Informacije o akivnosti

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji biznisa (Overena kopija)
 • Lična karta odgovorne lice (Overena kopija)
 • Radna dozvola za zdravstveno osoblje (Originalna)
 • Obrazac aplikacije (Originalna)
 • Sanitarna saglasnost opštine u kojoj će biti otvorena zdravstvena ustanova (Originalna)
 • Ugovor o isporuci krvi i krvnih proizvoda (Originalna)
 • Ugovor za uslugu mrtvačnice (Originalna)
 • Ugovori o upravljanju opasnim otpadom (Originalna)
 • (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataBankarski transfer1000400070002508

Forma nije pronadjena