CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za ambulantu radiologije i hemioterapije

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je da kontroliše kvalitet usluga koje pružaju ove ambulante.

Opis: Stranka podnosi zahtev za izdavanje licence za ambulantu radiologije i hemioterapije u Odseku za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova u Ministarstvu zdravlja. Zahtev sa pratecom dokumentacijom pregleda odgovarajuc´a Komisija i ako su ispunjeni uslovi predvideni važec´om legislativom, ministar izdaje licencu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Zdravstva, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Broj telefona i elektronska pošta
  • Informacije o akivnosti

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev za dozvolu (Originalna)
  • Uverenje o registraciji biznisa (Overena kopija)
  • Lična karta odgovorne lice (Overena kopija)
  • Radna dozvola za zdravstveno osoblje (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataBankarski transfer1000400070002508

Forma nije pronadjena