CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za ambulantu fizikalne terapije

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Cilj: Svrha ove administrative procedure je da ispuni opšte i specificne uslove za prostor, strucno osoblje i neophodnu medicinsku opremu za pružanje zdravstvenih usluga za ambulante fizickalne terapijie i kontrolu kvaliteta ovih usluga.

Opis: Stranka podnosi zahtev za izdavanje licence za ambulantu fizikalne terapije u Odseku za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova u Ministarstvu zdravlja. Zahtev sa pratecom dokumentacijom pregleda odgovarajuc´a Komisija i ako su ispunjeni uslovi propisani važec´im zakonodavstvom, ministar zdravlja izdaje licencu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Zdravstva, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Vrsta ustanove Naziv ustanove Adresa
 • Osnivač: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, Telefon, faks, elektronska pošta
 • Direktor: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, Telefon, faks, elektronska pošta
 • Stručna licenca za zdravstveno osoblje
 • Uverenje o registraciji preduzeća
 • Identifikacioni dokument
 • Zdravstvene usluge koje se pružaju u skladu sa ICD-9

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Prijavni obrazac; (Originalna)
 • Statut zdravstvene ustanove, (Overena kopija)
 • Lični dokumenti osnivača, direktora i zdravstvenog osoblja, (Overena kopija)
 • Stručne licence zdravstvenog osoblja, uverenje o registraciji preduzeća i podaci o preduzeću, (Originalna)
 • Sanitarna saglasnost opštine na čijem će području biti otvorena zdravstvena ustanova, (Originalna)
 • Plaćanje administrativne takse u skladu sa AU 08/2014 u vidu uplatnice koju izdaje Odsek za izdavanje dozvola i akreditaciju zdravstvenih ustanova (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata200 EUR za prijavu 600 EUR za izdavanje dozvole 200 EUR za obnovu dozvoleBankarski transfer1000400070002508

Forma nije pronadjena