CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za stomatološke ambulante

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Cilj: Licenciranje stomatoloških ambulanti je namenjeno zadovoljavanju opštih i specificnih uslova za prostor, strucno osoblje i neophodnu medicinsku opremu za pružanje usluga stomatološke zdravstvene zaštite.

Opis: Stranka podnosi zahtev Ministarstvu za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova za licenciranje stomatološke ambulante, ocenjivanje vrši Komisija za procenu; pregled prijava vrši odbor za izdavanje licenci privatnih zdravstvenih ustanova, nakon što je odobrenje poslato ministru radi potpisivanja. U roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, licenca se izdaje rješenjem Odbora na period od 5 godina.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Zdravlja, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Vrsta ustanove Naziv ustanove Adresa
 • Radno vreme ustanove, Osnivač: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, Telefon, faks, elektronska pošta
 • Direktor: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, Telefon, faks, elektronska pošta
 • Stručna licenca za zdravstveno osoblje
 • Uverenje o registraciji preduzeća
 • Identifikacioni dokument
 • Zdravstvene usluge koje se pružaju u skladu sa ICD-9
 • Prijavni obrazac

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Prijavni obrazac; (Originalna)
 • Statut zdravstvene ustanove na osnovu Zakonu o zdravstvu br. 04/L-125 (Overena kopija)
 • Lični dokumenti osnivača, direktora i zdravstvenog osoblja; (Overena kopija)
 • Radna dozvola za zdravstveno osoblje (Originalna)
 • Stručna licenca za zdravstveno osoblje (Originalna)
 • Sanitarna saglasnost opštine na čijem će području biti otvorena zdravstvena ustanova, (Originalna)
 • Plaćanje administrativne takse u skladu sa AU 08/2014 uz uplatnicu koju izdaje gorepomenuto Odeljenje (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata600 EUR za izdavanje dozvole 200 EUR za prijavu 200 EUR za obnovu dozvoleBankarski transfer1000400070002508

Forma nije pronadjena