CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za speciajilisticke ambulantu

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Cilj: Ova procedura ima za cilj da ispuni opšte i specificne uslove za prostor, strucno osoblje i neophodnu medicinsku opremu za pružanje vanbolnicke zdravstvene zaštite po vrstama institucija.

Opis: Stranka podnosi prijavu pri Ministarstvu, odnosno Odeljenju za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova za specijalisticke ambulante. Procenu vrši Ocenjivacka komisija; pregled prijave vrši Odbor za licenciranje privatnih zdravstvenih ustanova. Nakon pozitivnog odgovora, predmet se šalje ministru na potpisivanje. U roku od 30 dana od dana podnošenja prijave, izdaje se licenca u skladu sa odlukom Odbora na period važenja od 5 godina.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Zdravlja, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Vrsta ustanove Naziv ustanove Adresa
 • Radno vreme ustanove, Osnivač: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, Telefon, faks, elektronska pošta
 • Stručna licenca za zdravstveno osoblje
 • Uverenje o registraciji preduzeća
 • Zdravstvene usluge koje se pružaju u skladu sa ICD-9
 • Prijavni obrazac

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Statut zdravstvene ustanove na osnovu Zakonu o zdravstvu br. 04/L-125 (Overena kopija)
 • Lični dokumenti osnivača, direktora i zdravstvenog osoblja (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeća i podaci o preduzeću (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća i podaci o preduzeću (Overena kopija)
 • Sanitarna saglasnost opštine na čijem će području biti otvorena zdravstvena ustanova, (Originalna)
 • Plaćanje administrativne takse u skladu sa AU 08/2014 u vidu uplatnice koju izdaje Odsek za izdavanje dozvola i akreditaciju zdravstvenih ustanova (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata600 EUR za izdavanje dozvole 200 EUR za prijavu 200 EUR za obnovu dozvoleBankarski transfer1000400070002508

Forma nije pronadjena