CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Individualna profesionalna licenca za fizicka lica za procenu nepokretnosti

Ministarstvo Za Finansije

Cilj: Svrha ove procedure je da se osigura da kandidati ispunjavaju sve administrativne procedure kojesu deo procesa.

Opis: Zainteresovani podnosilac prijava zahtev mora dostaviti Privrednoj komori. Zahtev pregleda Nadzorni odbor za izdavanje dozvola proceniteljima nepokretnosti. Takodje se vrši provera dokumentacije. Prijavu pregleda Nadzorni odbor za izdavanje dozvola proceniteljima nepokretnosti u roku od 14 dana. Ukoliko podnosilac prijave ispunjava sve uslove u smislu pohadanja 120-casovne obuke i ukoliko položi sve ispite koje organizuje Odbor, gde je prag prelaska 70%, Odbor ce doneti odluku o izdavanju individualne dozvole za procenu nepokretnosti.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: Ministria e Financave

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Dan rodjenja

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60 dana

Potrebna dokumentacija

 • Obrazac prijave (Originalna)
 • Kopija univerzitetske diplome (NEMA)
 • Kopija lične karte (NEMA)
 • Deklaracija o: a) priznavanju i primeni uslove (Overena kopija)
 • Uverenje da se protiv lica ne vodi istraga (Originalna)
 • Dokaz o kvalifikacijama u datoj oblasti (Originalna)
 • Dokaz o obuci za nepokretnosti (najmanje 120 sati). (Overena kopija)
 • Dokaz o položenom ispitu za procenu nepokretnosti (Overena kopija)
 • Etička izjava (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataBankarski transferOda Ekonomike e Kosovës: 1901217736031640

Forma nije pronadjena