CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Leje për import, export dhe transit të kimikateve të rrezikshme

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është menaxhimi dhe mbikëqyrja e kimikateve të rrezikshme për parandalimin dhe zvoglimin e ndikimeve negative të tyre në shëndetin e njeriut dhe në mjedis gjatë prodhimit, magazinimit, përdorimit dhe qarkullimit ndërkufitar të tyre.

Opis: Pala e interesuar parashtron kërkesën së bashku me dokumentet e nevojshme pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, për Leje importi, eksport, tranziti. Personi zyrtar përgjegjës paraqet kërkesën pranë Sekretarit të Përgjithshëm për themelimin e Komisionit prej pesë (5) anëtarëve për shqyrtimin e kërkesës. Pasi që komisioni i lartë përmendur të ketë shqyrtuar kërkesën dhe dokumentacionin mbështetës, lëshon opinionin për dhënien e lejes ose jo. Ky mendimi i dorëzohet Sekretarit të Përgjithshëm i/e cili merr Vendimin për dhënien ose mosdhënien e Lejes.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 vit

Antihemiski organ: Gjykata Themelore në Prishtinë

Rok zalbe: 30 ditë

Potrebne informacije

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Numri i telefonit dhe email adresa
  • Informata për veprimtarinë punuese
  • Emërtimi i kimikatit të rrezikshëm

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Origjinal)
  • CV (Kopje)
  • Parafaktura apo kontrata ndërmjet importuesit dhe exportuesit (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa10 EuroTransfer bankar1000400070002120