CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për kompanitë e gjeodetëve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencioni Kadastral i Kosovës

Cilj: Regullohet procedura e licencimit të kompanive gjeodete për regjistrimin, ruajtjen mirëmbajtjen, shfrytëzimin e dhënave kadastrale shërbejnë për garantimin e të drejtave pronësore

Opis: Aplikuesi e paraqet kërkesen në Agjencionin Kadastral të Kosovës së bashku me taksën e paguar. Për shqyrtimin e kërkesës Agjencioni Kadastral formon Komisionin profesional. Komsioni formohet me mandat për dy vite. Komisioni shqyrton kërkesën me afat prej 30 ditëve, pas shqyrtimit lëshon vendimin për lëshimin e licencës. Për Licencimin e kompanive gjeodete për kryerjen e punëve të rangut të parë jepet licenca për 5 vite ndërsa për Licencimin e kompanive gjeodete për kryerjen e punëve të rangut të dytë jepet licenca për 3 vite. Procedura është e njëtë edhe për vazhdim

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Për Licencimin e kompanive gjeodete për kryerjen e punëve të rangut të parë jepet licenca për 5 vite ndërsa për Licencimin e kompanive gjeodete për kryerjen e punëve të rangut të dytë jepet licenca për 3 vite.

Antihemiski organ: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i Kompanisë
 • Adresa
 • Nr. i regjistrimit të biznesit
 • Veprimtaria kryesore e Kompanisë
 • Personi i autorizuar
 • Data
 • Kontakti

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa për licencimin e kompanive gjeodetëve (Origjinal)
 • Nëse kompania është e regjistruar në regjistrin e bizneseve në organin kompetent (Origjinal)
 • Përgatitja profesionale (Kopje e vertetuar)
 • Të ketë pajisjet dhe instrumentet në pronësi të vetin dhe të certifikuar që i plotësojnë standardet teknike për kryerjen e punëve profesionale dhe të shërbimeve kadastrale për të cilat kërkon të licencohet (Origjinal)
 • Kontratë për huazim e lokalit (Origjinal)
 • Certifikatën e pronësisë (Origjinal)
 • Të ketë së paku 3 vjet përvojë në punët e gjeodezisë ose të kadastrës pas diplomimit (Origjinal)
 • Të ketë të dhënë provimin profesional për punë në lëmin e gjeodezisë dhe të kadastrë (Ende nuk ekziston akt qe percakton mbajtjen e provimit) (Origjinal)
 • Të mos jetë në marrëdhënie pune me orar të plotë në institucione – subjekte që merren edhe me punë gjeodezike dhe kadastrale (Origjinal)
 • Të ketë ne pronësi instrument për matje apo marrëveshtje për huazim, derisa huazimi i nje instrumenti mund te bëhet vetëm për një person. (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa300 Euro Transfer bankar 1000400070002120