CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Certifikat za specijalizovanu obuku

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Cilj: Svrha ove procedure je primena svih zakonskih odredbi kojima se ureduje oblast privatnog obezbedjenja , podizanje nivoa privatnog obezbedjenja, sa direktnim uticajem na ukupnu bezbednost u zemlji.

Opis: Fizicko lice podnosi zahtev za izdavanje licence elektronskim putem preko sledece internet stranice: https://sshps.rks-gov.net . Prijava mora biti podneta zajedno sa svom pratecom dokumentacijom koju propisuje zakon. Nakon toga, službenik za standardizaciju, obuku i izdavanje dozvola pregleda predmet. Ukoliko su ispunjeni zakonom propisani kriterijumi, šalje se preporuka o izdavanju dozvole fizickom licu šefu Odeljenja za vršioce usluga privatne bezbednosti, koji donosi odluku o davanju licence fizickom licu. Može se takode prijaviti za obnovu. Kompanija za privatno obezbedenje koja ima licencu za doticnu oblast može podneti zahtev za ponovno licenciranje radnika koji su specijalizovani za pružanje usluga obezbedenja nadležnoj jedinici zajedno sa pratecom dokumentacijom. Ova kategorija obuhvata: 1. Pripadnika licnog obezbedenja; 2. Dozvolu za cuvara prenošenja gotovine (eng. CIT) 3. Radnika u elektronskom nadzoru; 4. Pripadnika obezbedenja za osnovne usluge; 5. Upravnika bezbednosti za pripadnike licnog obezbedenja; 6. Upravnika bezbednosti cuvara prenošenja gotovinskog novca (eng. CIT); 7. Upravnika bezbednosti za radnike u elektronskom nadzoru;

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime i prezime stranke
 • Adresa i prebivalište stranke
 • Lični broj na ličnoj karti
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Ako je strani državljanin (trajno prebivalište, kosovska radna dozvola, kontakt broj, elektronska pošta, prezime)
 • U slučaju da se prijavljuje kompanija, neophodno je dostaviti naziv kompanije, adresu kompanije i broj registracije preduzeća
 • U slučaju da se radi o ponovnom izdavanju uverenja, neophodno je navesti broj dozvole

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev (Originalna)
 • Kopija lične karte (Overena kopija)
 • Lekarsko uverenje (Originalna)
 • Uverenje od nadležnih organa koje potvrđuje radnu sposobnost (Originalna)
 • Dokument nadležnog suda kojim se potvrđuje da nije pod istragom. (Originalna)
 • Uverenje o uspešno položenom ispitu za rukovaoce vatrenim oružjem za lično obezbedenje i CPI obezbeđenje (Originalna)
 • Za ponovno izdavanje uverenja, neophodno je dostaviti kopiju dozvole radnika u obezbeđenju (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata10 EUR / radnik Bankarski transfer 1000420070000170

Forma nije pronadjena