CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za prevoz oružja, delova oružja i municije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Cilj: Svrha ove procedure je regulisanje prevoza oružja i municije za pravna lica.

Opis: Stranke dobijaju prijavni formular pri Odeljenju za vatreno oružje, municiju i eksplozive pri Odseku za javnu bezbednost Ministarstva unutrašnjih poslova. Tom organu se podnosi prijava, zajedno sa svom dokumentacijom koju propisuje zakon. Pored dostavljanja celokupne dokumentacije, pravno lice takode mora proci inspekciju koju ce obaviti nacionalni inspektori. Njihov zadatak ce biti da provere tehnicke uslove koje propisuje zakon.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 90 dana

Antihemiski organ: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv kompanije, sedište preduzeća, ime i prezime, adresa pošiljaoca, prevoznik i primalac
  • Naziv kompanije i sedište proizvođača oružja i municije
  • Tip, marka, model, serijski broj, kalibar, kategorija i količina oružja i municije
  • Tip vozila, broj registarskih tablica, ime i prezime i kopija licne karte ili pasoša vozaca
  • Dozvola za vozilo za transport opasnih materija (eng. ADR)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 do 90 dana, u zavisnosti od složenosti predmeta

Potrebna dokumentacija

  • Dokaz od nadležnih organa da ima dovoljno mesta za skladištenje i bezbedno odlaganje vatrenog oružja i municije (Overena kopija)
  • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
  • Sudski dokazi da rad pravnog lica nije zabranjen ili ukinut konačnom odlukom nadležnog suda; (Originalna)
  • Provere istorije podnosilaca prijave, osnivača, vlasnika ili odgovornih lica. (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500 EURBankarski transfer1000420070000179

Forma nije pronadjena