CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licence za advokate

Advokatska Komora Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je da omoguci da advokati obavljaju odredeni broj aktivnosti u sektoru profesionalnih pravnih usluga.

Opis: Stranka podnosi zahtev advokatskoj komori Kosova. Kao što je slucaj sa protokolima, isti se obraduje iu Upravnom vecu Advokatske komore Kosova. Upravni savet zatim razmatra zahtev i odlucuje da li stranka, odnosno advokat, ispunjava uslove odredene zakonom, onda se upisuje u registar advokatske komore Kosova, pri cemu može vršiti i druge aktivnosti predvidene Kosovskim zakonom o advokaturi .

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Upis u registar AKK, trajno, medjutim clanstvo se obnavlja na godišnjem nivou

Antihemiski organ: Advokatska komora Kosova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Adresa glavne kancelarije ombudsmana
 • Ime i prezime, mesto rođenja
 • Lični broj
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Naziv univerziteta, zemlja i godine studiranja,

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev za registraciju (Originalna)
 • Potvrda o sposobnosti delanja (Originalna)
 • Diploma Pravnog fakulteta na Kosovu ili diploma Pravnog fakulteta bilo koje države čije diplome može nostrifikovati Ministarstvo obrazovanja Republike Kosovo. (Originalna)
 • Uverenje o državljanstvu Kosova i izvod iz matične knjige rođenih (Originalna)
 • Uverenje o položenom pravosudnom ispitu (Originalna)
 • Dokaz o jednogodišnjem radnom iskustvu u svojstvu pripravnika u advokatskoj kancelariji, sudu, tužilaštvu, ili dvogodišnje radno iskustvo u svojstvu advokata. (Originalna)
 • Lekarsko uverenje (Originalna)
 • Potvrda iz suda da se protiv lica ne vodi istraga , Lice ne sme biti prethodno otpušteno ili suspendovano sa mesta sudije, tužioca ili sprečeno da se bavi advokatskom profesijom (Originalna)
 • Potvrda da lice nije yaposleno, zajedno sa izjavom da trenutno ne postoji bilo kakav radni angažman koji je u sukobu sa advokatskom profesijom. (Originalna)
 • Saglasnost koju izdaje predsednik Regionalne skupštine AKK o registrovanju advokata gde on ili ona želi da otvori kancelariju (Originalna)
 • Položen etički ispit za advokate (Overena kopija)
 • Uverenje da lice ima poslovni prostor (npr. ugovor o zakupu poslovnog prostora, kupoprodajni ugovor) (Originalna)
 • Dve fotografije (veličine za pasoš) (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPrijavna taksa 20 EUR; 150 EUR za eticki ispit; 150 EUR za dobijanje odobrenja o ispunjenim uslovima za rad (placa se pre podnošenja prijave); Naknada za dobijanje dozvole 510 EUR (ili u visini od tri minimalne plate), godišnja clanarina u visini od 300 EUR i MCLE naknada u visini od 50 EUR - placa se pre polaganja zakletve Bankarski transfer 1401000000882006 - Banka Ekonomike

Forma nije pronadjena