CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za aktivnosti u speleološkom objektu

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj: Svrha ove procedure je zaštita od aktivnosti koje mogu prouzrokovati štetu na speleološkom objektu, osim ukoliko aktivnosti nisu ovlašcene/odobrene.

Opis: Zainteresovana lica podnose zahtev sa odgovarajucom dokumentacijom Ministarstvu Životne Sredine i Prostornog Planiranja. Slucaj onda razmatra Odsek za zaštitu životne sredine i, ukoliko prijava ispunjava pravne i proceduralne zahteve, Ministarstvo onda, putem odluke, izdaje dozvolu za aktivnosti na speleološkom objektu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Kućni broj telefona i elektronska pošta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Pisani zahtev (Originalna)
  • Studija procene efekta (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata50 danaBankarski transfer1000400070002120

Forma nije pronadjena