CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat za polaganje Pravosudnog ispita

Ministarstvo Pravde

Cilj: Svrha ovog postupka je za kandidate koji su položili pravosudni ispit da dokažu ispit putem sertifikata.

Opis: Nakon objavljivanja konkursa od strane Ministarstva pravde, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju za polaganje pravosudnog ispita. Relevantna komisija u Ministarstvu pravde, nakon provere dokumentacije, takodje priprema odluku o kojoj kandidati mogu ispuniti Pravosudni ispit. Kandidati koji uspešno polože pisani i usmeni ispit nakon nalaza komisije dobiju i sertifikat o ispitu za sudsku praksu Ministarstva pravde i potpisan od strane ministra.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nema vremenskog ogranicenja

Antihemiski organ: Ministarstvo pravde, Komisija za žalbe

Rok zalbe: 8 dana

Potrebne informacije

  • Ime, ime roditelja i prezime
  • Datum rođenja i mesto rođenja kandidata,
  • Datum i potpis

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

  • Fakultetska diploma osnovnih akademskih studija i master diploma. (Kopija)
  • Lična karta (Overena kopija)
  • Dokaz o radnom iskustvu (1 godina u sudu, tužilac, advokatska komora ili 2 godine u pravnim ustanovama) (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata100 EuroBankarski transfer 1000400070003470

Forma nije pronadjena