CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Registrovanje nebankarskih finansijskih institucija

Centralna Banka Republika Kosova, Odsek za licenciranje i standardizaciju

Cilj: Svrha ove procedure je utvrdjivanje minimalnih uslova koje zainteresovane strane moraju ispuniti za registraciju nebankarske finansijske institucije. Kroz ovu proceduru regulisan je postupak ocjenjivanja, što omogucava samo onim pravnim subjektima koji ispunjavaju kriterijume navedene u važecem zakonodavstvu kojima se dozvoljava ulazak na tržište.

Opis: Lica koja žele da dobiju licencu za nebankarsku finansijsku instituciju (NBFI) moraju ispuniti sve kriterijume u okviru zakona br. 04/L-093 o bankama, mikrofinansijskim institucijama (MFI) i nebankarskim institucijama (NBFI) koji su neophodni za proces prijave. CBK ce prihvatiti prijave samo ukoliko je vec održan preliminarni sastanak. Prijava se mora podneti u pisanom obliku. Prijavu potpisuje osnivac i dostavlja je Centralnoj banci Kosova u fizickom prisustvu zastupnika akcionara osnivaca. Prijava se mora dostaviti zajedno sa punom dokumentacijom koju propisuje zakon br. 04/L-093 o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama, Pravilnik o registrovanju, nadzoru i aktivnostima nebankarskih finansijskih institucija, kao i interni dokumenti CBK. Dostavljena dokumentacija mora biti na jednom od dva zvanicna jezika Republike Kosovo, bilo u originalu ili u vidu overene kopije.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Registracija se izdaje na neodreden vremenski period.

Antihemiski organ: Nadležni sud

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Matična finansijska institucija;
 • Kompanija podnosilac prijave/potencijalna MFI ili NBFI Zastupnici kompanije podnosioca prijave/potencijalne MFI ili NBFI;
 • Vlasništvo kompanije podnosioca zahteva / potencijalnog MMF-a ili NBFI-a (samo za zavisne entitete);
 • Organizacija i kontrola;
 • Poslovni ciljevi
 • Rizici;
 • Adekvatnost kapitala;
 • Potencijalna dodata vrednost za finanijski sistem na Kosovu;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Prijavni formular; (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca; (Overena kopija)
 • Poslovni plan koji obuhvata bankarske aktivnosti i planirana stanja na računu za naredne tri godine (Originalna)
 • Kopije politika i postupaka ustanove; (Originalna)
 • Lista taksi za pružanje zakazanih usluga; (Originalna)
 • Dokumentacija za korišcenje operativnog sistema informatičke tehnologije; (Originalna)
 • Izjava od strane inostranog nadzornika kojom se odobrava osnivanje ustanove na Kosovu, ukoliko se rad ustanove nadzire od spolja, van Kosova (Originalna)
 • Informacije o počinjenom kapitala i ovlašćeni; (NEMA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5.000 EUR i za menjacnicu 2.500 EURBankarski transfer1000700010000130

Forma nije pronadjena