CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat za datog ispita za privatne sudske izvršitelje

Ministarstvo Pravde

Cilj: Svrha ove procedure je odabir kandidata na osnovu vrednosti kako bi se obavljale funkcije privatnih izvršitelja koji sacinjavaju novu ustanovu koja ce pomoci pravnom sistemu na Kosovu.

Opis: Nakon objavljivanja konkursa Ministarstva pravde , lice o kome se radi ce podneti prijavu pri Odseku za pravna pitanja. Nakon verifikovanja dokumentacije bice objavljena odluka da se dozvoli ili ne dozvoli podnosiocu prijave da polaže ispit za privatne sudske izvršitelje.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nema granice

Antihemiski organ: Žalbena komisija

Rok zalbe: 3 dana

Potrebne informacije

  • Ime, ime roditelja i prezime
  • Datum i mesto rođenja kandidata
  • Datum i potpis

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Fakultetska diploma osnovnih akademskih studija i master diploma. (Kopija)
  • Lična karta (Overena kopija)
  • Dokaz o radnom iskustvu Diploma ili uverenje o završenom četvorogodišnjem obrazovanju, osnovnim akademskim ili master studijama, dokaz o radnom iskustvu, uverenje o državljanstvu tri (3) godine radnog iskustva (Originalna)
  • Uverenje o državljanstvu (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata100 EurBankarski transfer 1000400070003470

Forma nije pronadjena