CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za terminale

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Cilj: Svrha ove procedure je odredivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje dozvola i regulisanje aktivnosti terminala koji pružaju usluge utovara, istovara i skladištenja robe.

Opis: Ovlašceno lice mora dostaviti svu dokumentaciju Ministarstvu za infrastrukturu. Sekterar, nakon obavljenih konsultacija sa kabinetom ministra, imenuje komisiju koja ce proveriti i proceniti dokumentaciju koju je dostavio podnosilac prijave. Sekretar ce takodje ustanoviti da li zateceno stanje odgovara dostavljenoj dokumentaciji. Ukoliko komisija donese zakljucak da terminal ne ispunjava definisane administrativne i tehnicke uslove ili ukoliko dokumentacija nije adekvatno ispunjena, komisija ce produžiti rok kako bi podnosilac prijave mogao da ispuni sve uslove. Taj rok, medjutim, nece biti produžen za više od 15 dana. Nakon provere prijave, komisija ce saciniti preporuku da se izda dozvola. Ukoliko je lice ispunilo zakonom definisane kriterijume. Nakon što ministar potpiše dozvolu, predmet se dalje šalje nadležnom odseku kako bi se pisanim putem obavestilo pravno lice o izdavanju ili odbijanju dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo za Infrastrukturu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Kucni broj telefona i elektronska pošta
 • Podaci o terminalu zgrade

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava mora sadržati naziv preduzeća, lokaciju sedišta, adresu, broj telefona i uplatnicu o plaćenoj taksi u iznosu od 50 Euro (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Kopija)
 • Potvrdu da objekat ima izlaz na put. Ovu potvrdu izdaje Ministarstvo za infrastrukturu za puteve kojima upravlja, koje održava i nadgleda ministarstvo (Originalna, Kopija)
 • Plan objekta i prateće infrastrukture (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o stručnoj spremi (Originalna, Kopija)
 • Potvrda koju izdaje nadležni sud da upravnik nema nikakvih pravnih prepreka u radu (Originalna, Kopija)
 • Dokaz da o ispunjavanju kriterijuma finansijske pouzdanosti (Originalna)
 • Potvrda koju izdaje nadležan sud da na parceli nema pravnih ili drugih tekućih prepreka na samom objektu ili čitavoj lokaciji (Kopija)
 • Dokaz da je zaposleno najmanje 1 (jedno) lice koje poseduje sertifikat o upravljanju opasnim materijama (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata300 Euro dobijanje dozvoleBankarski transfer 1000430070003710

Forma nije pronadjena