CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca per Transportin e Mallrave të Rrezikshme

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencave për të cilat ushtrojnë veprimtarine e transportit rrugor të mallrave të rrezikshme. Kështu synohet të parandalohet rreziku, të shtohet mbikqyrja dhe të sigurohet transporti i mallrave të rrezikshme të cilat me vetitë e tyre paraqesin rrezik për njerëzit dhe mjedisin.

Opis: Aplikacioni dhe dokumentacioni i operatorëve që kërkojnë të ushtrojnë veprimtarinë e transportit rrugor të mallrave të rrezikshme, dorëzohen në Ministrinë e Infrastrukturës. Dokumentacioni dorëzohet nga drejtori ose personi i autorizuar. Komisioni i emëruar nga Ministria e Infrastrukturës e verifikon dhe vlerëson dokumentacionin e paraqitur nga aplikuesi.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Ministria e Infrastrukturës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i subjektit afarist
 • Ushtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë
 • Numri i telefonit dhe email adresa
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarist

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Certifikata mbi regjistrimin e biznesit (Kopje)
 • Të ketë në pronësi zyrën administartive (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Dëshmitë e lëshuar nga Gjykata Themelore se pronari i biznesit - pronari ose menaxheri biznesit nuk ka pengesa ligjore të zhvillojë veprimtarinë në lëmin e transportit; (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Dëshmi se operatori i transportit të mallrave të rrezikshme nuk është në falemintim dhe likuidim; (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Dëshminë se menaxheri i operatorit plotëson kriterin e kompetencës profesionale ose të ketë një të punësuar i cili plotëson këtë me kontratë - minimum 1 vit; (Origjinal, Kopje)
 • Dëshmi që operatori plotëson kriterin e besueshmërisë financiare; (Kopje)
 • Certifikatën e kontrollit teknik jo më e vjetër se 6 muaj (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Dëshminë se e ka të kryer tatimet komunale (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Dëshminë e lëshuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave që nuk ka pengesa administrative-fiskale për ushtrimin e veprimtarisë (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Certifikatën e Kontrollit të automjetit për transportin e mallrave të rrezikshme (Origjinal)
 • Certifikatën për drejtuesin e automjetit të mallrave të rrezikshme, të shoqëruar me vërtetimin e kontributeve pensionale (Origjinal)
 • Të ketë vend-parkingun e automjeteve të mallrave të rrezikshme në pronësi apo me qira, (Origjinal)
 • Të ketë automjetin në pronësi minimum 40 ton të regjistruar dhe siguruar në Kosovë (Origjinal)
 • Automjeti me veprim motorik (koka e automjetit) duhet të jetë e shënuar në të dy anët me mbishkrimin e emrit të firmës me dimensione 20x40 c (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa300 Euro marrja e Licencës, 50 Euro aplikimiTransfer bankar1000430070003710

Forma nije pronadjena