CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca A kategorije za putnicki prevoz u i van Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Cilj: Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvole za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog drumskog saobracaja.

Opis: Podnosilac prijave mora podneti zahtev za izdavanje dozvole za A kategoriju za sve vidove putnickog prevoza u i van Kosova pri Odseku za drumski transport. Podnosilac prijave takode dostavlja svu neophodnu dokumentaciju tom prilikom. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu osniva komisiju koja vrši procenu prijave. Kada se pregleda zahtev stranke, komisija odlucuje da li ce dodeliti dozvolu. Ukoliko odluka o odobravanju izdavanja dozvole bude bila pozitivna, istu potpisuje ministar za infrastrukturu. Ukoliko se ne odobri izdavanje dozvole, podnosilac prijave ce o tome biti obavešten i bice mu/joj predstavljeni pravni aspekti takve odluke

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo za Infrastrukturu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Dokaz od suda da vlasnik preduzeća nije pod istragom (Originalna)
 • Stručna osposobljenost (SO) pokatuje obučene i sertifikovane stručne kapacitete (Originalna)
 • Finansijska pouzdanost za prvo vozilo 9000 eura i za svako dodatno vozilo od 5000 evra (Originalna)
 • Dokaz kojim se potvrduje vlasništvo nad vozilom (Overena kopija)
 • Kopija uverenja o fiskalnom broju (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500 EUR (dobijanje dozvole)Bankarski transfer 1000430070003710

Forma nije pronadjena