CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikovanje (ispit) za medicinskih sestara i babica

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Cilj: Svrha ove procedure je da podleže licencnom ispitu kao uslov da se licencira kao medicinska sestra i babica kao zdravstvena profesija koja garantuje javno zdravlje.

Opis: Zainteresovana lica podnose prijavu za ispit Kancelariji Centralnog odbora za registrovanje i izdavanje licenci. Prethodno pomenuti Odbor odreduje clanove Komisije za sertifikovanje medicinskih sestara i babica. Kandidat se testira iz oblasti javnog zdravlja, zdravstvenog zakonodavstva i hitne medicine. Ispitna komisija u roku od 15 dana odredjuje datum ispita i u roku od 5 dana od dana ispita izdaje sertifikat kandidatima koji su položili ispit.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Trajno

Antihemiski organ: Ministarstvo zdravlja, Centralni odbor za registracije i licenciranje

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Datum rodenja
  • Telefon
  • Adresa
  • Datum i mesto diplomiranja

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana + +5 dana za izdavanje uverenja

Potrebna dokumentacija

  • Prijava (Originalna)
  • Diploma (Kopija)
  • Kvalifikaciona kartica (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata30 EURBankarski transfer 1000400070002508

Forma nije pronadjena