CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca u skladu sa kategorijama A, B, C i D za autobuske stanice

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Cilj: Svrha ove procedure je odredjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje, suspendovanje i oduzimanje dozvola, kategorije i takse za pristajanje autovusa. Cilj je razvoj redovnog i bezbednog prevoza putnika.

Opis: Stranka podnosi prijavu za licencu u skladu sa A, B, C i D kategorijama za autobuske stanice pri Odseku za drumski transport. Stranka takodje podnosi svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu osniva komisiju koja procenjuje prijavu. Kada se pregleda zahtev stranke, komisija odlucuje da li ce dodeliti dozvolu. Ukoliko se donese odluka da se odobri izdavanje dozvole, potpisuje je Ministar za infrastrukturu. Ukoliko se ne odobri izdavanje dozvole, podnosilac prijave ce o tome biti obavešten i bice navedene mogucnosti pravnog potraživanja rešenja.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo za Infrastrukturu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Dokaz o posedovanju ili uzimanju u zakup (period trajanja mora biti isti kao i period važenja dozvole) (NEMA)
 • Evidencija koju izdaje osnovni sud da se pravno lice (autobuska stanica) ne suočava ni sa kakvim pravnim preprekama u cilju bavljenja drumskim putničkim prevozom, odnosno u cilju obavljanja aktivnosti prevoznika. (Originalna)
 • Zemljište autobuske stanice mora biti oivičeno ogradom (Za pogled)
 • Adekvatan prostor za kretanje autobusa, uklujučujući vertikalnu i horizontalnu signalizaciju (Originalna)
 • Glavni natpis autobuske stanice (Originalna)
 • Tehnički uslovi koje definišu administrativna uputstva u skladu sa postupkom prijavljivanja za izdavanje licence (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataCena promene dozvole u zavisnosti od kategorije: Dozvola A kategorije - 3 000 EUR; Dozvola B kategorije - 1 000 EUR, Dozvola C kategorije - 500 EUR; 50 EUR (prijava) Bankarski transfer1000430070003710

Forma nije pronadjena