CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për specialistë të përgjithshëm

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i specialistëve të përgjithshëm i cili është kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësore për të garantuar shëndetin publik

Opis: Personi i interesuar aplikon në Zyrën e Bordit Qendror për Regjistrim dhe Licencim të specialistëve të përgjithshëm. Bordi i përcakton anëtarët për Komision dhe afatin kohor për shqyrtim. Komisioni i shqyrton në afat prej 15 ditëve kërkesat dhe merr vendim për lëshim të licencës. Licenca nënshkruhet nga Kryetari i Bordit dhe Ministri.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Ministria e Shëndetësisë, Bordi Qendror për Regjistrim dhe Licencim

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri. Emri i prindit dhe mbiemri
 • Data e lindjes dhe vendi
 • Adresa
 • Numri i telefonit
 • Vendi dhe data e diplomimit
 • Detajet mbi vendin e punës, emri i institucionit shëndetësor, detajet e punësimit.
 • Specializimi (lloji)
 • Data e specializimit
 • Emri dhe mbiemri, nenshkrimi, data e aplikimit.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë + 5 ditë paisja me certifikatë

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Diploma (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata e provimit të licencës (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Dy foto (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa50 euroTransfer bankar 1000400070002508

Preuzmi Formular