CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za redovan tranzitni prevoz putnika kroz teritoriju Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Cilj: Svrha ove procedure je odredjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje i oduzimanje dozvola za drumske putnicke prevoznike u medjunarodnom saobracaju, u svrhu pristupa i tranzita kroz teritoriju Kosova

Opis: Prevoznici nerezidenti moraju, preko nadležnog ministarstva u zemlji gde se nalazi sedište prevoznika, podneti zahtev za izdavanje dozvole Odseku za drumski transport. Tom prilikom, oni moraju dostaviti neophodnu dokumentaciju. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu osniva komisiju koja vrši procenu prijave

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: do 5 godina (u zavisnosti od izdavanja dozvole i destinacije)

Antihemiski organ: Ministarstvo za Infrastrukturu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv pravnog lica
  • Podnosilac prijave
  • Adresa sedišta
  • Broj telefona i elektronska pošta
  • Ime i prezime odgovornog lica
  • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Prijava (Originalna)
  • Dozvole iz zemlje koja je destinacija i zemlje osnivanja (Originalna)
  • Raspored i cenovnik (Kopija)
  • Mapa puta (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata100 EURBankarski transfer1000430070003710

Forma nije pronadjena