CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za klinickog psihologa

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Cilj: Svrha ove procedure je registracija i licenciranje kao uslov za vršenje nezavisne zdravstvene delatnosti, garantovanje kvaliteta ove usluge i stvaranje sigurnosti za javno zdravlje..

Opis: Zainteresovana lica podnose prijavu Centralnom odboru za registrovanje i izdavanje licenci za klinicke psihologe. Prethodno pomenuti Odbor postavlja clanove komisije i proglašava vremenski okvir pregleda. Komisija ce pregledati prijavu u roku od 15 dana i donece odluku o izdavanju licence. Licencu potpisuju predsednik Odbora i ministar.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo zdravlja, Centralni odbor za registraciju i licenciranje

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime. Ime i prezime roditelja
 • Datum i mesto rođenja
 • Lični broj
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Mesto i datum diplomiranja
 • Naziv i adresa poslodavca

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna)
 • Diploma (Kopija)
 • Ispit za izdavanje dozvole (Overena kopija)
 • Lična karta (NEMA)
 • Dve fotografije (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata30 EURBankarski transfer 1000400070002508

Forma nije pronadjena