CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Certifikim (provimi) i biologëve aplikativ

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është nënshtrimi në provimin i cili është kusht për t'u licencuar biologu si profesionist shëndetësor duke garantuar cilësinë e këtij shërbimi tek publiku.

Opis: Personi i interesuar aplikon për provim në Zyrën e Bordit Qendror për Regjistrim dhe Licencim. Bordi i lartcekur i përcakton anëtarët për Komision për certifikim të infermierëve dhe mamive. Aplikuesi i nënshtrohet provimit në shëndetësi publike, legjislacion shëndetësor, biokimi të përgjithshme, hematologji dhe biokimi klinike. Komisioni i provimit të licencës në afat prej 15 ditëve e cakton datën e provimit dhe në afat prej 5 ditëve pas mbajtjes së provimit kandidatëve të sukseshëm ju lëshon certifikatën e provimit të licencës.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: I përhershëm

Antihemiski organ: Ministria e Shëndetësisë, Bordi Qendror për regjistrime dhe Licencime

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emri Mbiemri
  • Data e lindjes
  • Telefoni
  • Vendbanimi
  • Data dhe vendi i diplomimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë+5 ditë paisja me certifikatë

Potrebna dokumentacija

  • Aplikacioni (Origjinal)
  • Diploma (Kopje e vertetuar)
  • Libreza e stazhit (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa30 euroTransfer bankar 1000400070002508

Preuzmi Formular