CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Certifikimi (provimi) i psikologëve klinik

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është nënshtrimi në provimin i cili është kusht për t'u licencuar psikologu klinik si profesionist shëndetësor dhe njëherit për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi tek publiku.

Opis: Personi i interesuar aplikon për provim në Zyrën e Bordit Qendror për Regjistrim dhe Licencim . Bordi i lartëcekur i përcakton anëtarët për Komisionin për certifikim të mjekëve. Aplikuesi i nënshtrohet provimit në psikologji, abnormaliteti, metodat themelore të intervenimit, instrumentet psikometrike klinike (Psikodiagnostika), metodat e hulumtimit në psikologjinë klinike, çështja etike dhe ligjore. Komisioni i provimit të licencës në afat prej 15 ditëve e cakton datën e provimit dhe në afat prej 5 ditëve pas mbajtjes së provimit kandidatëve të sukseshëm ju lëshon certifikatën e provimit të licencës.

Pranvi osnov

  • LIGJI Nr. 04/L-125 PËR SHËNDETËSI
  • Ligji Nr.2004/4 për Shëndetësi i shfuqizuar me Ligjin Nr. 04/L-125 për shëndetësi Neni 89 Gazeta Zyrtare e Institucioneve Përkohshme Vetëqeverisjes në Kosovë / Prishtinë / Viti II / Nr.15/ 1.08.2007

Punovaznost dozvola: I përhershëm

Antihemiski organ: Ministria e Shëndetësisë, Bordi Qendror për Regjistrime dhe Licencime

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emri Mbiemri
  • Data e lindjes
  • Telefoni
  • Vendbanimi
  • Data dhe vendi i diplomimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë + 5 ditë paisja me certifikatë

Potrebna dokumentacija

  • Aplikacioni (Origjinal)
  • Diploma e noterizuar (Kopje e vertetuar)
  • Vërtetimi i Praktikës (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa30 euroTransfer bankar 1000400070002508

Preuzmi Formular