CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za ulazak na teritoriju Kosova u svrhu redovnog putnickog prevoza

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Cilj: Svrha ove procedure je odredjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje i oduzimanje dozvola za drumske putnicke prevoznike u medjunarodnom saobracaju, u svrhu pristupa i tranzita kroz teritoriju Kosova

Opis: Prevoznici nerezidenti moraju, preko nadležnog ministarstva u zemlji gde se nalazi sedište prevoznika, podneti zahtev za izdavanje dozvole Odseku za drumski transport. Tom prilikom, oni moraju dostaviti neophodnu dokumentaciju. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu osniva komisiju koja vrši procenu prijave

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: do 5 godina (u zavisnosti od izdavanja dozvole i destinacije)

Antihemiski organ: U skladu sa administrativnom procedurom

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna)
 • Licenca B ili D kategorije (Overena kopija)
 • Ugovor o saradnji (Originalna, Kopija)
 • Mapa puta (Za pogled)
 • Raspored i cenovnik (Kopija)
 • Finansijska pouzdanost i profesionalna osposobljenost (Kopija)
 • Uverenje od PUK (Originalna, Kopija)
 • Sudska potvrda da upravnik nema nikakvih pravnih prepreka u radu (Originalna, Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezDozvole za redovnim prevozom putnika za pristup teritoriji Kosova razlikuju se u zavisnosti od vrste prevoza i od kilometara preko 500 km i do 500 km. 500 km 300 evraBankarski transfer 1000430070003710

Forma nije pronadjena