CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Lekarska licenca za inostrane aplikante

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Cilj: Svrha ove procedure je licenciranje lekara koji nisu kosovski državljani, kao uslov za obavljanje nezavisne zdravstvene delatnosti na teritoriji Kosova, kako bi se garantovao kvalitet ove usluge javnosti

Opis: Zastupnik bolnice podnosi prijavu pri Kancelariji Centralnog odbora za registrovanje i izdavanje licenci za lekare koji nisu državljani Kosova. Prethodno pomenuti Odbor postavlja clanove komisije i proglašava vremenski okvir pregleda. Komisija ce pregledati prijave u roku od 15 dana i doneti odluku o izdavanju licence licima koja nisu državljani Kosova na period od jedne godine. Isti se postupak primenjuje za obnovu, ali važi samo 1 godinu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 6 meseca

Antihemiski organ: Ministry of Health, Central Board for Registration and Licensing

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv ustanove
  • Adresa
  • Ime i prezime zastupnika ustanove
  • Ime i prezime zdravstvenog radnika i naziv polja, specijaliste, doktora ili medicinske sestre/medicinskog tehničara.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev ustanove koja je ubeležena u arhivu (Originalna)
  • Nostrifikacija univerzitetske diplome od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, dok nostrifikaciju specijalističkih studija obavlja Ministarstvo zdravlja (Kopija)
  • Plan i program specijalizacije koji je preveo ovlašceni prevodilac (Originalna)
  • Privremena lična karta (Originalna)
  • Potvrda o validnosti specijalizacije, potvrdujući validnost specijalizacije u drugoj zemlji. (Originalna)
  • Sve gorepomenute dokumente mora prevesti i overiti ovlašćeno lice. (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata150 EUR Bankarski transfer 1000400070002508

Forma nije pronadjena