CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për fizioterapeut

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Cilj: Kjo procedurë ka për qëllim licencimni si kusht për ushtrimin e pavarur të profesionit për të gjithë fizioterapeutët të përcaktuar me Ligjin e Shëndetësisë , të cilët janë të punësuar në institucionet shëndetësore, publike apo private

Opis: Personi i interesuar aplikon në Zyrën e Odës e Fizioterapeutëve të Kosovës (OFTK). Komisioni për regjistrim, licencim dhe rilicencim i OFTK-së i shqyrton kërkesat dhe merr vendim për lëshim të licencës. Licenca nënshkruhet prej Kryetarit të OFTK-së dhe Kryetarit të Komisionit për regjistrim, licencim dhe rilicencim i OFTK-së.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Këshilli Etik, Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i personit, Emri i prindit dhe mbiemri
 • Data e lindjes dhe vendi
 • Adresa
 • Numri i telefonit
 • Vendi dhe data e diplomimit
 • Detajet mbi vendin e punes, emri i institucionit shendetesor,detajet e punesimit.
 • Specializimi (lloji)
 • Data e specializimit
 • Emri dhe mbiemri, nenshkrimi, data e aplikimit.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Diploma (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata mbi përfundimin e sukseseshëm të trajnimit specialistik dhe vendimet për nostrifikim të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministria e Shëndetësisë për kualifikimet e fituara jashtë Kosovës. (Origjinal)
 • Leternjoftimi (Kopje)
 • Dy foto (Origjinal)
 • Dëshmia nga Ministria e Shëndetësisë për përfundimin e stazhit themelor profesional (Origjinal)
 • Dëshmia mbi përfundimin e sukseseshëm te provimit të licencës e lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë. (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa80 € - Bachelor dhe Master 100 €- Për të specializuar Transfer bankar17-01-0016000820.47

Forma nije pronadjena