CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za fizioterapeuta

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Cilj: Ova procedura ima za cilj da se licencira kao uslov za nezavisno obavljanje profesije za sve fizioterapeute odredene Zakonom o zdravstvu, koji su zaposleni u zdravstvenim, javnim ili privatnim institucijama

Opis: Zainteresovana osoba prijavljuje Kosovskoj fizioterapeutskoj komori (KFF).omisija za registraciju, licenciranje i priznavanje KFK razmatra zahteve i donosi odluku o izdavanju licence. Licencu potpisuju predsjedavajuc´i SPGS i predsjedavajuc´i Komisije za registraciju, licenciranje i ponovnu licencu KFK-a.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Savet za etiku, Komora fizioterapeuta Kosova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime osobe, ime roditelja i prezime
 • Datum i mesto rođenja
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Mesto i datum diplomiranja
 • Detalji o radnom mestu, naziv medicinske ustanove, detalji o zaposlenju.
 • Specijalizacija (tip)
 • Datum specijalizacije
 • Ime i prezime, potpis, datum podnošenja prijave.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna)
 • Diploma (Kopija)
 • Sertifikat o uspješnom završetku specijalizovanih oduka i verifikaciji izdatih od Ministarstva prosvjete, nauke i tehnologije i Ministarstva zdravlja za kvalifikacije dobijene van Kosova. (Originalna)
 • Lična karta (Overena kopija)
 • Dve fotografije (Originalna)
 • Dokazi Ministarstva zdravlja o završenom osnovnom profesionalnom stažiranju (Originalna)
 • Dokaz o uspješnom završetku licencnog ispita izdat od strane Ministarstva zdravlja. (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata80 € - Bachelor i Master 100 € - specijalizovatiBankarski transfer17-01-0016000820.47

Forma nije pronadjena