CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca C kategorije za transport van zemlje

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Cilj: Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje licence za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog drumskog saobracaja.

Opis: Ovlašceno lice putnickog prevoznika mora dostaviti svu dokumentaciju Odseku za drumski transport. Generalni sekretarijat Ministarstva za infrastrukturu je odgovoran za formiranje komisije koja ce raditi na pregledu zahteva. Ukoliko se donese odluka da se dodeli dozvola, obaveštava se podnosilac prijave. Ukoliko se ne odobri izdavanje licence, podnosilac prijave ce odlukom biti obavešten o odbijanju i bice mu/joj dati saveti o pravnom delanju

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministri

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Uplatnicu (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća na Kosovu (za aktivnosti prevoza) (Originalna)
 • Potvrdu od nadležnog suda da protiv prevoznika i upravnika ne postoje nikakve pravne prepreke koje bi onemogućile bavljenje aktivnostima drumskog prevoza (Originalna)
 • Dokaz o stručnoj spremi vozača (ugovor o radu na period od najmanje godinu dana) (Originalna)
 • Dokaz da prevoznik ispunjava kriterijum finansijske pouzdanosti (Originalna)
 • Dokaz o posedovanju jednog ili više vozila kapaciteta preko 3,5 tone i ukupne težine vozila od 6 tona; ta vozila moraju biti registrovana i osigurana na Kosovu (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500 EUR (dobijanje dozvole), 10 EUR po prijaviBankarski transfer 1000430070003710

Forma nije pronadjena