CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca "D" kategorije za sve vidove prevoza u i van Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Cilj: Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvole za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog drumskog saobracaja.

Opis: Stranka podnosi prijavu za dozvolu za dozvolu D kategorije za sve vidove putnickog prevoza u i van Kosova pri Odseku za drumski transport. Stranka takode podnosi svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu osniva komisiju koja procenjuje prijavu. Kada se pregleda zahtev stranke, komisija odlucuje da li ce dodeliti dozvolu. Ukoliko se donese odluka da se odobri izdavanje dozvole, potpisuje je Ministar za infrastrukturu. Ukoliko se ne odobri izdavanje dozvole, podnosilac prijave ce o tome biti obavešten i bice navedene mogucnosti pravnog potraživanja rešenja.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo za Infrastrukturu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pecat preduzeca

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Potvrda iz suda da protiv prevoznika ne postoje nikakve pravne prepreke za obavljanje usluga prevoza (Originalna)
 • Stručna osposobljenost (SO) pokatuje obučene i sertifikovane stručne kapacitete (Originalna)
 • Finansijska garancija za prvo vozilo u iznosu od 9 000 EUR i 5 000 EUR za svako naredno vozilo (Originalna)
 • Dokaz kojim se potvrđuje vlasništvo nad vozilom (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1000 EUR dobijanje dozvole, 50 EUR prijavaBankarski transfer

Forma nije pronadjena