CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë "B" për transport të lirë brenda Kosovës dhe transport të lirë dhe të rregullt jashtë Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës për transport të udhëtarëve, krijimin e kushteve për qasje në treg të operatorëve të transportit rrugor të udhëtarëve.

Opis: Operatori jo resident parashtron kërkesën përmes Ministrisë përkatëse të vendit të themelimit pranë Departamentit të Transportit Rrugor duke dorëzuar në të njëjtën kohë dokumentacionin e nevojshëm. Ministria e Infrastrukturës themelon Komisionin për vlerësimin e kërkesës.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Ministria e Infrastrukturës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i subjektit afarist
 • Ushtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë
 • Numri i telefonit dhe email adresa
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarist

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Kopje)
 • Dëshminë nga Gjykata Themelore se pronari i biznesit nuk është nën hetime (Origjinal)
 • Kompetenca profesionale (CPC) posedon kapacitete profesionale të trajnuar dhe certifikuar (Kopje)
 • Besueshmëria financiare (bilanci i gjendjes për vitin paraprak ose me rastin e themelimit të biznesit kapital themeltar ose ndonje dokument që argumenton se kompanija në fale posedon besueshmëri financiare) (Origjinal)
 • Dëshminë e cila vërteton pronësinë mbi automjetin (Kopje)
 • Certifikata e numrit fiskal (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa500 Euro aplikimi, 50 Euro marrja e licencës Transfer bankar 1000430070003710