CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Ovlašcenje za oslobadanje od akciza na teška goriva za grejanje (Mazut)

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je da prati broj preduzeca koja su ovlašcena i oslobodjena od akciza na robu koja se koristi u proizvodnom procesu.

Ovlašcenje za vanjsku preradu

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ovog postupka je oslobadjanje od uvoznih dažbina iz drugih zemalja te robe koja se proizvodi od domacih dobara koji su prethodno izvezeni. Ovo omogucava preduzecima da koriste najniže cene rada ...

Ovlašcenje za pojednostavljeni postupak

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ovog postupka je izdavanje ovlašcenja za pošiljke iste vrste robe koja se lako mogu prepoznati i za koja roba nije potrebna za dodatnu TARIK klasifikaciju, oznacavanje poriekla i prihvatanje rob...

Ovlašcenje za trgovca robe sa akcizom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je utvrdivanje ovlašcenog trgovca robe sa akcizom. Ovaj postupak vodi Carina Kosova.

Licenca za uvoz i izvoz duvanskih proizvoda

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ovog postupka je izdavanje dozvola za mogucnost razvijanja aktivnosti za uvoz / izvoz duvanskih proizvoda.

Ovlašcenje za upravnike skladišta za robu sa akcizom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je uspostavljanje adekvatnog i profesionalnog upravljanja u skladištu akciznih proizvoda.

Licenca za uvoz, izvoz i proizvodnju alkoholnih proizvoda

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je pracenje broja kompanija koje imaju dozvolu i njihov rad na aktivnostima za koje imaju dozvole. Kontrola snabdevanja, ugradnje, naknade i suspenzije ce omoguciti uspostavljanje...

Ovlašcenje za izuzimanje od akciza na robu (naftu)

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je pracenje broja kompanija koje su ovlašcene i izuzete iz placanja akciza na robu (naftu) koja se koristi u procesu proizvodnje, nadziruci aktivnosti kompanije. Podaci mogu biti k...

Ovlašcenje za izuzimanje od akciza na robu- propan gas

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je pracenje broja kompanija koje su ovlašcene i izuzete iz placanja akciza na robu (propan) koja se koristi u procesu proizvodnje, nadziruci kompaniju.

Ovlašcenje za carinsko sladište

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ovog postupka je stvaranje mogucnosti stavljanja robe pod carinsku kontrolu na mestu ovlašceno od Carine Kosova (carinsko skladište) bez placanja uvoznih dažbina, te se stoga placanje carine odl...

Ovlašcenje za internu obradu

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je da pomogne mnogim domacim proizvodacima u uvozu sirovih materijala privremeno u svrhu prerade i ponovnog izvoza.

Ovlašcenje za puštanje u slobodan promet

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove administrativne procedure je regulisanje slobodnog prometa robe koja je izuzeta od carinskih dažbina i sprovodenje liste robe za koju ne postoje carinske dažbinske takse.

Ovlašcenje za obradu robe pod carinskom kontrolom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Postupak za obradu robe koja je pod carinskom kontrolom omogucava da se roba koja nije sa Kosova koristi u poslovima koji menjaju prirodu ili stanje robe, bez da podleže uvoznim dažbinama ili merama k...

Ovlašcenje za skladište za robu sa akcizom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je izgradnja skladišta za robu sa akcizom od strane Carina Kosova.