CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Maloprodajna farmaceutska licenca (Apoteka) za medicinske proizvode i opremu

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je licenciranje prodavaca na malo i omogucava legalno stavljanje u promet medicinskih proizvoda i medicinske opreme u Republici Kosovo

Ovlašcenje za reklamiranje za prodaju medicinskih proizvoda u Republici Kosovo.

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je da sertifikuje kvalitet medicinskih proizvoda za ljudsku upotrebu, na osnovu validnih naucnih dokaza o kvalitetu, sigurnosti i efikasnosti medicinskih proizvoda.

Licenca za galensku laboratoriju

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je osiguravanje kvaliteta proizvoda. Kvalitet proizvodnje galenskih proizvoda mora biti u skladu sa važecim farmakopejskim standardima EU, USP i drugim farmaceutskim oblicima pripr...

Prvo licenciranje distributeru veleprodaje medicinskih proizvoda i opreme

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je identifikovanje veleprodajnih distributera širom Republike Kosovo kako bi se ocuvalo javno zdravlje.

Licenca za uvoz medicinskih proizvoda

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je kontrola uvoza medicinskih proizvoda. Ova procedura treba da postoji iz razloga ocuvanja javnog zdravlja.

Licenca za promet na tržištu medicinskih veterinarskih proizvode na veliko

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je nadzor entiteta koji trguju medicinskim veterinarskim proizvodima kako bi se garantovalo zdravlje životinja i javno zdravlje.

Licenca za trgovanje na maloprodajnoj pijaci za veterinarske proizvode

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je nadzor poslovnih entiteta koji trguju medicinskim veterinarskim proizvodima kako bi se garantovalo zdravlje životinja i javno zdravlje.

Licenca za uvoz veterinarskih medicinskih proizvoda - sertifikat o distribuciji

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je pribavljanje pravnog dokumenta koji dozvoljava uvoz veterinarskih medicinskih proizvoda kako bi se osiguralno javno zdravlje.