CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Licenca za aktivnosti proizvodnje elektricne energije

Regulatorni Ured za Energiju

Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne energije na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti, a u skladu sa važe...

Licenca za bavljenje distribucijom elektricne energije, ukljucujuci rad na sistemima distribucije

Regulatorni Ured za Energiju

Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne energije na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti.

Licenca za bavljenje prenosom elektricne energije, ukljucujuci rad na sistemima prenosa

Regulatorni Ured za Energiju

Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne energije na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti.

Licenca za aktivnost snabdevanja elektricnom energijom ili prirodnim gasom

Regulatorni Ured za Energiju

Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne energije na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti.

Licenca za tranzit, uvoz ili izvoz elektricne energije ili prirodnog gasa

Regulatorni Ured za Energiju

Svrha ove procedure ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne energije na Kosovu samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti.

Licenca za rad, napajanje, grejanje ili prirodni gas

Regulatorni Ured za Energiju

Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne energije na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti.

Licenca za aktivnosti proizvodnje toplotne energije

Regulatorni Ured za Energiju

Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne energije na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti.

Licenca za aktivnosti javne kompanije za toplotnu energiju

Regulatorni Ured za Energiju

Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne energije na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti.

Ovlašcenje za izgradnju novih kapaciteta hidroelektrane

Regulatorni Ured za Energiju

Ova procedura ima za cilj izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora energije.

Ovlašcenje za izgradnju novih kapaciteta iz vetra

Regulatorni Ured za Energiju

Svrha ove procedure je izgradnja novih kapaciteta za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora energije

Ovlašcenje za izgradnju nove solarne elektrane

Regulatorni Ured za Energiju

Ova procedura ima za cilj omogucavanje izgradnju novih proizvodnih kapaciteta elektricne energije iz obnovljivih izvora energije.

Ovlašcenje za izgradnju novih kapaciteta iz biomase

Regulatorni Ured za Energiju

Postupak ovlašcenja omogucava izgradnju novih proizvodnih kapaciteta elektricne energije iz obnovljivih izvora energije.

Licenca za zajednicku proizvodnju elektricne energije i toplotne energije

Regulatorni Ured za Energiju

Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne i toplotne energije na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti.

Licenca za prenos prirodnog gasa

Regulatorni Ured za Energiju

Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu prenosa gasa na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti, a u skladu sa važecim zak...

Licenca za delatnost, skladištenja prirodnog gasa

Regulatorni Ured za Energiju

Ova procedura ima za cilj da kontroliše ispunjavanje uslova za odlaganje prirodnog gasa na Kosovu i da im dozvoli samo ako podnosilac zahtjeva ispunjava uslove i kriterijume za takvu djelatnost, jer s...