CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Ovlašcenje za vanjsku preradu

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ovog postupka je oslobadjanje od uvoznih dažbina iz drugih zemalja te robe koja se proizvodi od domacih dobara koji su prethodno izvezeni. Ovo omogucava preduzecima da koriste najniže cene rada ...

Ovlašcenje za pojednostavljeni postupak

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ovog postupka je izdavanje ovlašcenja za pošiljke iste vrste robe koja se lako mogu prepoznati i za koja roba nije potrebna za dodatnu TARIK klasifikaciju, oznacavanje poriekla i prihvatanje rob...

Ovlašcenje za trgovca robe sa akcizom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je utvrdivanje ovlašcenog trgovca robe sa akcizom. Ovaj postupak vodi Carina Kosova.

Licenca za uvoz i izvoz duvanskih proizvoda

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ovog postupka je izdavanje dozvola za mogucnost razvijanja aktivnosti za uvoz / izvoz duvanskih proizvoda.

Ovlašcenje za izuzimanje od akciza na robu (naftu)

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je pracenje broja kompanija koje su ovlašcene i izuzete iz placanja akciza na robu (naftu) koja se koristi u procesu proizvodnje, nadziruci aktivnosti kompanije. Podaci mogu biti k...

Ovlašcenje za izuzimanje od akciza na robu- propan gas

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je pracenje broja kompanija koje su ovlašcene i izuzete iz placanja akciza na robu (propan) koja se koristi u procesu proizvodnje, nadziruci kompaniju.

Ovlašcenje za carinsko sladište

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ovog postupka je stvaranje mogucnosti stavljanja robe pod carinsku kontrolu na mestu ovlašceno od Carine Kosova (carinsko skladište) bez placanja uvoznih dažbina, te se stoga placanje carine odl...

Ovlašcenje za internu obradu

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je da pomogne mnogim domacim proizvodacima u uvozu sirovih materijala privremeno u svrhu prerade i ponovnog izvoza.

Ovlašcenje za puštanje u slobodan promet

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove administrativne procedure je regulisanje slobodnog prometa robe koja je izuzeta od carinskih dažbina i sprovodenje liste robe za koju ne postoje carinske dažbinske takse.