CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Licencimi i institucioneve parauniversitare

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Depratamenti i Politikave të Arsimit Parauniversitar

Qëllimi i kësaj procedure është që me anë të kësaj procedure, Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë të mbikëqyrë zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore të institucioneve të arsimit privat pë...

Njohja e diplomave parauniversitare

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Depratamenti i Politikave të Arsimit Parauniversitar

Qëllimi i kësaj procedure është barasvlera dhe njohja e dokumenteve shkollore që vijnë nga vendet e ndryshme të botës e që kanë të bëjnë me arsimin parauniversitar Njohja dhe barasvlera bëhet me qëll...

Licencimi i mësimdhënësve të karrierës

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Depratamenti i Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar

Qëllimi i kësaj procedure është e drejta për të punuar si mësimdhënës dhe garanton cilësinë e shërbimit të mësimdhënies.