CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Licenca za vršenje poštanskih usluga

Regulatorni Autoritet za Elektronske i Postanske Komunikacije, Odeljenje poštanske službe

Poštanske usluge mogu pružati fizicka ili pravna lica koja imaju dozvolu RAEPC za vršenje poštanskih usluga. Ovaj postupak utice na regulisanje tržišta, nediskriminaciju, stvaranje uslova za fer konku...

Pojedinacna ovlašcenja za numericke resurse

Regulatorni Autoritet za Elektronske i Postanske Komunikacije, Odeljenje za elektronske komunikacije

Pravo korišcenja numerickih resursa za usluge premijum broja 9x, za specijalne 8x (besplatne) brojeve, za kratke kodove za prijem i slanje SMS-a sa 5x dodatom vrijednošcu, za korišcenje fiksnih telefo...

Opšta ovlašcenja za pružanje mreža i / ili usluga elektronskih komunikacija

Regulatorni Autoritet za Elektronske i Postanske Komunikacije, Odeljenje za elektronske komunikacije

Obaveštenje o pružanju usluga elektronske komunikacije i/ili mreža u Republici Kosovo i potvrda RAEPC o davanju saglasnosti za bavljenje ovom vrstom aktivnosti.