CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Leje shfrytëzimi për pajisjet nën presion dhe paisjet elektroenergjetike (Certifikata për plotësimin e sigurisë teknike të paisjeve nën presion)

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Inspektorati i Energjisë

Kjo procedurë ka për qëllim mbrojtjen dhe sigurinë e jetës së njerëzve, paisjeve dhe ambientit nga rrjedhjet dhe shpërthimet e paisjeve nën presion

Autorizim për ekzaminimin e paisjeve nën presion

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Inspektorati i Energjisë

Kjo procedurë ka për qëllim përcaktimin e kushteve dhe procedurave për autorizimin e subjekteve afariste të cilët merren me ekzaminimin e pajisjeve nën presion si dhe kushtet teknike dhe rregullat pë...

Autorizim për shqyrtimin dhe mbushjen e bombolave të gazit të lëngët dhe gazrave teknike

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Inspektorati i Energjisë

Ko procedudurë ka për qëllim përcaktimin e kushteve dhe procedurave për autorizimin e subjekteve afariste të cilat merren me ekzaminimin dhe mbushjen e bombolave me Gazin e Lëngëzuar të Naftës ose Gaz...