CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Vendim / Pëlqim për Themelimin e Inkubatorit të Biznesit

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë

Mundësimi i krijimit të inkubatorit të biznesit që ka për qëllim të ndihmojë në krijimin e bizneseve potenciale të qëndrueshme, ofrimin e shërbimeve të përbashkëta në ndërmarrësi, shërbimeve përkrahës...

Raport për Ekzaminimin e Metaleve të Çmuara

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mbrojtja e konsumatorëve nga mundësia e mashtrimit për cilësinë e punimeve nga metalet e çmuara dhe mbrojtja nga ikja prej detyrimeve doganore dhe taksave.

Regjistrimi i Mjeteve Matëse në Regjistër

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Qëllimi është mbrojtja e konsumatorit dhe që të mos plasohen në treg apo mos të përdoren mjetet matëse të cilat nuk janë ligjërisht të kontrolluara.

Vendim për Lejimin e Shitjes së Punimeve nga Metalet e Çmuara

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Mbrojtja e konsumatorëve nga mundësia e mashtrimit për cilësinë e punimeve nga metalet e çmuara dhe mbrojtja nga ikja prej detyrimeve doganore dhe taksave.

Regjistrimi i Përfaqësuesve të Autorizuar në Fushën e Pronësisë Industriale

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia e Pronësisë Industriale

Përfaqësimi i të drejtave të personave që nuk kanë vendbanim ose seli në Republikën e Kosovës pranë Agjencisë për Pronësi Industriale.

Autorizimi i subjekteve për përgatitjen e mjeteve matëse ligjore për verifikim

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Kjo procedurë administrative ka për qëllim kryesor arritjen e standardeve më të larta në fushën e metrologjisë sipas përvojave dhe standardeve ndërkombëtare nga ana e subjekteve, të cilat synojnë të o...

Miratimi i tipit të instrumenteve matëse ligjërisht të kontrolluara

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Kjo procedurë mbështetet në standarde ndërkombëtare. Qëllimi është që të mos plasohen në treg apo mos të përdoren mjetet matëse të cilat nuk janë ligjërisht të kontrolluara.

Emërimi i Trupave për Vlerësim të Konformitetit për Verifikimin e Mjeteve Matëse Ligjore

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është zbatimi i ligjit për metrologji, respektivisht miratimi i tipit të mjeteve matëse ligjore përmes secilës do sigurohet edhe cilësia e mjeteve matëse të ci...

Regjistrimi i patentës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia e Pronësisë Industriale

Regjisrimi i patentave - shpikjeve. E drejta eksluzive e përdorimit dhe shitjes të cilën ua garanton regjistrimi i patentës pronarit të patentës.

Regjistrimi i Markës Tregtare

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia e Pronësisë Industriale

Regjistrimi i markës tregtare dhe ndalimi i palëve të treta që të përdorin markën e regjistruar pa autorizim të pronarit, të drejtat tjera ekskluzive dhe përfitimet që dalin nga marka tregtare e regji...

Regjistrimi në regjistrin e përfaqësuesve të autorizuar

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia e Pronësisë Industriale

Regjistrimi i përfaqësuesve të autorizuar, kushtet për ushtrimin e veprimtarisë së përfaqësimit në fushën e pronësisë industriale.

Regjistrimi i dizajnit industrial

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia e Pronësisë Industriale

Me mbrojtje të dizajnit industrial, pronarëve individit ose shoqërisë që ka regjistruar dizajnin iu sigurohet e drejta ekskluzive kundrejt kopjimit ose imitimit të paautorizuar të dizajnit nga pal...

Regjistrimi i Biznesit Individual

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Biznesit Individual dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre bizn...

Regjistrimi i Ortakërisë së Përgjithshme

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të ortakërisë dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Regjistrimi i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar si parakusht për fillimin e veprimtarisë...

Regjistrimi i Shoqërisë Aksionare

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Shoqërisë Aksionare si parakusht për fillimin e veprimtarisë ekonomike.

Regjistrimi i Ortakërisë së Kufizuar

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Ortakërisë së Kufizuar si parakusht për fillimin e veprimtarisë ekonomike.

Regjistrimi i Kompanisë së Huaj

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Kompanisë së Huaj dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre bizne...

Autorizim për Vlerësimin e Konformitetit për derivatet e lëngëta të naftës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Industrisë

Qëllimi i kësaj procedure është vlerësimi i kompetencës teknike dhe profesionale të trupave për vlerësimin e konformitetit të cilët kryejnë inspektimin dhe testimin e karburanteve të lëngëta të naftës...

Çertifikatë për kategorizimin e objekteve hoteliere

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Industrisë

Garantimi i shërbimit të sigurtë për shëndetin publik nga subjektet e hotelerisë dhe restoranteve.

Autorizim për vlerësimin e konformitetit për sigurinë e lodrave

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Industrisë

Qëllimi i kësaj procedure është vlerësimi i kompetencës teknike dhe profesionale të trupave për vlerësimin e konformitetit të cilët kryejnë procedurat e vlerësimit të konformitetit për lodrat si në vi...

Autorizim për Vlerësimin e Konformitetit për ashensorët dhe komponentët e tyre të sigurisë

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Industrisë

Qëllimi i kësaj procedure është vlerësimi i kompetencës teknike dhe profesionale të trupave për vlerësimin e konformitetit të cilët kryejnë inspektimin e ashensorëve të rinj dhe atyre në përdorim.

Licencë për import të naftës dhe benzinës për konsum të përgjithshëm

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure konsiston në licencimin e subjekteve përkatëse për importin e naftës dhe benzinës për konsum të përgjithshëm. Në të njejtën kohë për të kontrolluar cilësinë e naftës dhe benz...

Licencë per shitje me shumicë të vajrave të rënda

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për import të vajrave sipas produktit të caktuar (lubrifikantë, motorikë dhe bazikë)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për shitje me shumicë të vajrave (lubrifikante, motorrike, hidraulike, përcjellje të nxehtësisë, kundërndryshkjes, izolim elektrik, punim të metaleve, etj, ose vajra bazike)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për import të petrolkoksit

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për import të kerozinës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundesinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për deponim të kerozinës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për shitje me shumicë të kerozinës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundesinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për import të naftës industriale

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundesinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për import të naftës për përpunim të mëtejshëm

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundesinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për import të bombolave të gazit për amvisëri

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për Deponim të naftës dhe benzinës për konsum të përgjithshëm

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë per Shitje me shumicë të naftës dhe derivative të saj për konsum të përgjithshëm

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për shitje me pakicë të naftës dhe derivative të saj

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për import të gazit të lëngëzuar të naftës (LPG)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për deponim të gazit të lëngëzuar të naftës (LPG)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për shitje me shumicë të gazit të lëngëzuar të naftës (LPG)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për shitje me pakicë të gazit të lëngëzuar të naftës (LPG)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është plotësimi i kushteve teknike për siguri, mbrojtje të shëndetit dhe ambientit, plotësimi i kushteve financiare, administrative, tatimore, komunale, ligjore nga subjektet...

Licencë për import të vajrave të rënda (mazut, solar, bitumen i lëngëzuar)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Lincenca për importin dhe shitjen me shumicë të duhanit

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Tregtisë

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve që merren me tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij si dhe për të siguruar cilësinë e tyre në treg.

Lincencë për eksport të produkteve të duhanit përveç duhanit të parfementuar dhe të papërpunuar

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Tregtisë

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve që merren me eksportin dhe importin për tregtimin e duhanit dhe të produkteve të tij si dhe për të garantuar cilësinë e produkteve në treg.

Lincenca për import dhe shitje me shumicë të cigareve puro (cigarillos) dhe nargjile

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Tregtisë

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve që merren me eksportin importin dhe tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij si dhe për të kontrolluar cilësinë e duhanit në treg.

Pëlqim për themelimin e Zonës Ekonomike

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar se toka ku planifikohet të ndërtohet zona ekonomike, duhet të ketë të definuar pronën, duhet të mos jetë tokë bujqësore, të mos jetë pjesë e trashëgimi...