CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Ovlašcenje subjekta za pripremu mernih uredjaja za zakonsku verifikaciju

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Svrha ove administrativne procedure je postizanje, u skladu sa medjunarodnom praksom i standardima, najviših standarda entiteta u oblasti metorologije koji nameravaju da se bave uslugama verifikovanja...

Odobrenje za vrste legalno kontrolisanih mernih uredjaja

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Ova procedura se zasniva na medjunarodnim standardima. Cilj je sprecavanje puštanja u promet na tržištu ili korišcenje mernih uredjaja koji nisu legalno kontrolisani.

Ovlašcenje za usluge verifikovanja rada mernih uredjaja

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Svrha ove administrativne procedure je sprovodjenje zakona o metrologiji, tj. odobrenje za vrste legalno kontrolisanih mernih uredjaja, što omogucuje da su kvalitetni merni uredjaji u prometu i da se ...

Registrovanje patenta

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Agencija za Industrijsku Svojinu

Registrovanje patenata - izuma Ekskluzivno pravno vlasništva nad patentom u svrhu korišcenja ili prodaje na nacin koji je garantovan u okviru registracije patenta.

Registrovanje zaštitnog znaka

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Agencija za Industrijsku Svojinu

Registrovanje zaštitnog znaka i sprecavanje trece strane od korišcenja zaštitnog znaka bez odobrenja vlasnika, iskljuciva pravila i koristi koje se ticu registrovanog zaštitnog znaka.

Registrovanje u registru ovlašcenih zastupnika

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Agencija za Industrijsku Svojinu

Registrovanje ovlašcenih zastupnika, uslovi za izvršenje aktivnosti zastupanja u polju industrijske svojine.

Registrovanje industrijskog dizajna

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Agencija za Industrijsku Svojinu

Zaštita industrijskog dizajna vlasnika - pojedinca ili kompanije koje je registrovala dizajn - osigurana iskljuciva prava protiv neovlašcenog kopiranja ili imitacije od strane trecih strana. Ovo pomaž...

Registrovanje privatnih preduzeca

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu privatnog preduzeca kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Registrovanje opšteg partnerstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu partnerstva kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Registrovanje društva sa ogranicenom odgovornošcu

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu društva sa ogranicenom odgovornošcu kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Registrovanje akcionarskih društava

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu akcionarskog društva kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Registrovanje ograniceno partnerstvo

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci razlicitim subjektima da registruju poslovanje u obliku ogranicenog partnerstva i istovremeno vrše svoje poslovne aktivnosti.

Registracija stranog preduzeca

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ovog administrativnog postupka je omoguciti razlicitim subjektima da registruju poslovanje u obliku stranog društva i istovremeno vrše svoju djelatnost na Kosovu.

Ovlašcenje za procenu usaglašenosti za tecne naftne derivate

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Svrha ove pprocedure je procena tehnicke i profesionalne nadležnosti tela za ocenu usaglašenosti koja vrše inspekciju i ispitivanje tecnih naftnih goriva namijenjenih plasiranju na tržište Kosova.

Sertifikat o kategoriji hotela

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Osiguravanje bezbedne usluge hotela i restorana u cilju zaštite javnog zdravlja.

Ovlašcenje za procenu usaglašenosti za igracke

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Svrha ove procedure je procena tehnicke i profesionalne nadležnosti tiela za ocenu usaglašenosti koja obavljaju postupke ocenjivanja usaglašenosti za igracke kako slijedi: Ispitivanje tipa i unutrašn...

Ovlašcenje za procenu usaglašenosti za liftove i njihove bezbednosne komponente

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Svrha ovog postupka je procena tehnicke i profesionalne kompetentnosti tiela za ocenu usaglašenosti koja vrše inspekciju novih liftova i onih koji se koriste.

Licenca za uvoz nafte i naftnih derivata za opštu upotrebu

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ovog postupka je licenciranje relevantnim entitetima za uvoz nafte i gasa za opštu potrošnju. Istovremeno provjeriti kvalitet nafte i gasa koji se nudi na tržištu.

Licenca za veleprodaju mazuta

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt zadovolji uslove tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i nadgledanja tržišta u skladu sa...

Licenca za uvoz ulja prema navedenom proizvodu (maziva, motor i baza)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ovog postupka je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske i kvalitetne proizvode, kao i sposobnost izvještavanja i nadzora tržišta u skladu sa važec´im zakonskim i...

Licenca za veleprodaju ulja (maziva, motora, hidraulike, toplotne pratnje, protiv rde, elektricne izolacije, obrada metala itd. Ili bazna ulja)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt zadovolji tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i nadgledanja tržišta u skladu sa važeci...

Licenca za uvoz petrokemikalija

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ovog postupka je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske i kvalitetne proizvode, kao i sposobnost izvještavanja i nadzora tržišta u skladu sa važecim zakonskim i ...

Licenca za uvoz kerozina

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i mogucnost izveštavanja i nadgledanja tržišta po važecim zakonima ...

Licenca za skladištenje kerozina

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ovog postupka je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da ima kvalitativne proizvode, kao i sposobnost izvještavanja i nadzora tržišta u skladu sa važecim zako...

Licenca za veleprodaju kerozina

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da ima kvalitativne proizvode, kao i mogucnost izveštavanja i nadzora nad tržištem u skladu sa važecim ...

Licenca za uvoz industrijskog dizela

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske, kvalitativne i tržišne zahteve za izveštavanje i nadzor prema važecim zakonima i podzakonskim aktima.

Licenca za uvoz dizela za dalju obradu

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske, kvalitativne i tržišne zahteve za izveštavanje i nadzor prema važecim zakonima i podzakonskim aktima.

Licenca za uvoz gasnih cilindara za domacinstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske i kvalitetne proizvode, kao i sposobnost izveštavanja i nadzora tržišta u skladu sa važecim zakonskim i p...

Licenca za skladištenje dizela i benzina radi opšte potrošnje

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i pracenja tržišta u skladu sa važecim z...

Licenca za veleprodaju dizela i benzina radi opšte potrošnje

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt zadovolji tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i nadgledanja tržišta u skladu sa važeci...

Licenca za maloprodaju nafte i naftnih derivata

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt zadovolji tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i nadgledanja tržišta u skladu sa važeci...

Licenca za uvoz tecnog naftnog gasa (TNG)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i prac´enja tržišta u skladu sa važec´im...

Licenca za skladištenje tecnog naftnog gasa (LPG)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i pracenja tržišta u skladu sa važecim z...

Licenca za veleprodaju tecnog naftnog gasa (LPG)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i pracenja tržišta u skladu sa važecim z...

Licenca za maloprodaju tecnog naftnog gasa (LPG)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je ispunjenje tehnickih uslova za sigurnost, zaštitu zdravlja i životne sredine, ispunjavanje finansijskih, administrativnih, poreskih, opštinskih, zakonskih uslova od strane entit...

Licenca za uvoz mazuta ili odredjenih proizvoda (sirova nafta, mazut, tecni bitumen)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt zadovolji uslove tehnicke, pravne, finansijske, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i nadgledanja tržišta u skladu sa važeci...

Licenca za uvoz i veleprodaju duvana

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Departman Trgovine

Svrha ove procedure je nadgledanje subjekata koji se bave trgovinom duvana i njegovim proizvodima kako bi osigurali njihov kvalitet na tržištu.

Licenca za izvoz proizvoda od duvana, osim nefermentisanog i nepreradenog duvana

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Departman Trgovine

Svrha ove procedure je nadgledanje subjekata ukljucenih u izvoz i uvoz za plasman duvana i njenih proizvoda, kao i za garantovanje kvaliteta proizvoda na tržištu.

Licenca za uvoz i veleprodaju cigara i nargila

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Departman Trgovine

Svrha ove procedure je nadgledanje subjekata koji se bave uvozom i prometom duvana i duvanskih proizvoda i provjeravanje kvaliteta duvana na tržištu.

Saglasnost za osnivanje ekonomske zone

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za ekonomske zone

Svrha ove procedure je da se osigura da zemlja na kojoj se planira gradnja ekonomske zone mora imati imovinu koja je definisana, ne bi trebala biti poljoprivredno zemljište, da ne bude deo kulturnog n...