CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Nostrifikacija specijalistickog sertifikata (stecenog u inostranstvu)

Ministrastvo Zdravsta

Svrha ove procedure je da se osiguraju viši standardi kvaliteta zdravstvenih usluga i zdravstvenih profesionalaca u zdravstvenom sektoru na Kosovu. Bez-sertifikacije specijalistickog sertifikata ne mo...

Stomatološka sertifikacija

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Položen ispit za licencu je uslov koji stomatolog mora ispuniti kako bi postao zdravstveni radnik. Ovo se vrši kako bi se osigurao kvalitet usluge.

Licenca za biohemijsko - hematološku medicinsku laboratoriju

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguciti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa v...

Licenca za medicinsku laboratoriju klinicke mikrobiologije

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguciti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa v...

Licenca za patoloski laborator

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Svrha ovog procedure je licenciranje paatoloski laboratorije i da kroz ovaj proces kontrolise kvaliteta usluga koje nude ove institucije.

Licenca za citoloski laborator

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguc´iti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa ...

Licenca za stomatološku laboratoriju

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguc´iti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa ...

Licenca za radioloski kabinet

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguc´iti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa ...

Licenca za kabinet stomatologije

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguciti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa v...

Licenca za kabinet ultrazvuka

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova u smislu prostora, inventara, opreme i radnog osoblja kako bi se ovim preduzecima omogucilo da obavljaju doticne usluge u skladu sa važecim zakonodavstvom...

Licenca za kabinet kompjuterizovane tomografije

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguciti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa v...

Licenca za speciajilisticke ambulantu

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Ova procedura ima za cilj da ispuni opšte i specificne uslove za prostor, strucno osoblje i neophodnu medicinsku opremu za pružanje vanbolnicke zdravstvene zaštite po vrstama institucija.

Licenca za kabinata magnetne rezonance

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje zdravstvenih usluga.

Licenca za koronografiju i angiografiju

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, invertore, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguciti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa ...

Licenca za stomatološke ambulante

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Licenciranje stomatoloških ambulanti je namenjeno zadovoljavanju opštih i specificnih uslova za prostor, strucno osoblje i neophodnu medicinsku opremu za pružanje usluga stomatološke zdravstvene zašti...

Licenca za centar porodicne medicine

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Svrha ove procedure je da ispuni opšte i specificne uslove za prostor, strucno osoblje i neophodnu medicinsku opremu za pružanje zdravstvenih usluga medicinskih ambulanti porodicne medicine i kroz ova...

Licenca za ambulantu fizikalne terapije

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Svrha ove administrative procedure je da ispuni opšte i specificne uslove za prostor, strucno osoblje i neophodnu medicinsku opremu za pružanje zdravstvenih usluga za ambulante fizickalne terapijie i ...

Licenca za ambulantu radiologije i hemioterapije

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Svrha ove administrativne procedure je da kontroliše kvalitet usluga koje pružaju ove ambulante.

Licenca za opštu bolnicu

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Svrha ove procedure je izdavanje licence za opštu bolnicu (prostor, inventar, oprema, osoblje) kako bi se ovim subjektima omogucilo da obavljaju svoje aktivnosti u skladu sa važecim zakonima i da prov...

Licenca za specijalnu bolnicu

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguciti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa ...

Sertifikovanje (ispit) za lekare

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Licencni ispit je uslov za licenciranje zdravstvenih strucnjaka koji garantuje kvalitet ove usluge javnosti

Licenca za lekare

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Ovaj procedura ima za cilj izdavanje dozvola za lekara, što je uslov za ostvarivanje nezavisne zdravstvene aktivnosti kako bi se garantovao kvalitet ove usluge javnosti

Sertifikovanje (ispit) za apotekare

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Svrha ove procedure je da se podvrgne licencnom ispitu koji je uslov da se licencira i kao farmaceut i kao zdravstveni radnik. Ovo je ucinjeno kako bi se garantovao kvalitet ove usluge.

Dozvola za apotekare

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Izdavanje dozvola za apotekare je preduslov vršenja nezavisnih zdravstvenih usluga u cilju osiguravanja kvaliteta usluge.

Sertifikovanje (ispit) za fizioterapeute

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Ovj procedura ima za cilj polaganje ispita za licencu kao preduslov kako bi lekari dobili licence za obavljanje poslova strucnih fizioterapeuta, a sve u cilju osiguravanja kvaliteta usluge.

Licenca za fizioterapeuta

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Ova procedura ima za cilj da se licencira kao uslov za nezavisno obavljanje profesije za sve fizioterapeute odredene Zakonom o zdravstvu, koji su zaposleni u zdravstvenim, javnim ili privatnim institu...

Sertifikovanje (ispit) za klinicke psihologe

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Svrha ove procedure je da se podvrgne ispitu koji je uslov za licenciranje klinickog psihologa kao zdravstvenog profesionalca i istovremeno garantujuc´i kvalitet ove usluge javnosti.

Licenca za klinickog psihologa

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Svrha ove procedure je registracija i licenciranje kao uslov za vršenje nezavisne zdravstvene delatnosti, garantovanje kvaliteta ove usluge i stvaranje sigurnosti za javno zdravlje..

Licenca za psihosocijalne savetnike

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Svrha ove procedure je da pruži i garantuje kvalitet usluge psihosocijalnog savjetovanja javnosti.

Sertifikovanje (ispit) za medicinskih sestara i babica

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Svrha ove procedure je da podleže licencnom ispitu kao uslov da se licencira kao medicinska sestra i babica kao zdravstvena profesija koja garantuje javno zdravlje.

Licenciranje medicinskih sestara na srednjem nivou

Ministrastvo Zdravsta

Svrha ove procedure je registracija i licenciranje nezavisne zdravstvene delatnosti na teritoriji Kosova.

Licenca za medicinske sestre i babice

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Ovaj procedura je napravljena kako bi se osiguralo licenciranje medicinskih sestara, babica i drugih zdravstvenih radnika kao uslov za obavljanje nezavisnih zdravstvenih aktivnosti kako bi se garantov...

Licenca za opšte specijaliste

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Svrha ovog postupka je licenciranje lekara opšte prakse, što je uslov za ostvarivanje nezavisne zdravstvene aktivnosti kako bi se garantovalo javno zdravlje

Sertifikovanje (ispit) za primenjene biologe

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Svrha ove procedure je da prode ispit koji je uslov da se licencira kao zdravstveni profesionalac garantujuc´i kvalitet ove usluge javnosti.

Licenca za primenjenog biologa

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Svrha ove procedure je da pruži i garantuje kvalitet usluge biologu koji se primenjuje na javnost.

Lekarska licenca za inostrane aplikante

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Svrha ove procedure je licenciranje lekara koji nisu kosovski državljani, kao uslov za obavljanje nezavisne zdravstvene delatnosti na teritoriji Kosova, kako bi se garantovao kvalitet ove usluge javno...