CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Dozvola za prodavnicu za prodaju vatrometa na malo

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

Svrha ove ove procedure je izdavanje dozvole preduzecima za maloprodaju vatrometa

Sertifikovanje akreditovanih vozila za prevoz

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je nadgledanje primene zakonskih odredbi koje regulišu oblast privatne sigurnosti, povec´avaje nivoa bezbednosti prevoza novca.

Saglasnost za lokaciju za izgradnju postrojenja za skladištenje opasnih materijala (deponije, stanice za prodaju goriva)

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Agencija za krizno upravljanje

Svrha ove procedure je odredjivanje zaštitnih mehanizama kako bi se sprecili uzroci i širenje vatre, preduzimanje protivpožarnih mera kako bi se osigurala javna bezbednost.

Saglasnost za dokumentaciju za ulaganje - tehnicki (projekti) u smislu protivpožarnih mera

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Agencija za krizno upravljanje

Svrha ove procedure je odredivanje zaštitnih mehanizama kako bi se sprecili uzroci i širenje vatre, preduzimanje protivpožarnih mera.

Sertifikat o položenom strucnom ispitu za zaštitu od požara

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Agencija za krizno upravljanje

Svrha ove procedure je postizanje najvišeg nivoa edukacije i izgradnje kapaciteta u ovoj oblasti.

Privremeno boravište u Republici Kosovo

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za državljanstvo, azil i migracije

Svrha ove procedure je izdavanje privremene dozvola stranim državljanima koji borave ili nameravaju da borave na teritoriji Republike Kosovo u svrhu porodicnog sajedinjenja, preduniverzitetskog obraz...

Stalno prebivalište u Republici Kosovo

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za državljanstvo, azil i migracije

Svrha ove procedure je da se odobri privremeni boravak strancu koji boravi ili namjerava da ostane na teritoriji Republike Kosovo u svrhu spajanja porodice, pred-univerzitetsko obrazovanje ili visoko ...

Licenca za osnovne usluge bezbednosti

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedjenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedjenje i radnika obez...

Licenca za vršenje usluga elektronskog nadzora imovine

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je sprovodjenje u delo svih pravnih odredbi koje regulošu polje privatnog obezbedenja, podizanje nivoa privatnog obezbedenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, ...

Licenca za usluge obezbedjvanja javnih skupova

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je sprovodjenje u delo svih pravnih odredbi koje regulošu polje privatnog obezbedenja, podizanje nivoa privatnog obezbedjenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji,...

Odobrenje za pocetno pokretanje aktivnosti kompanije za privatno obezbedenje

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure ima za cilj da se kontrolišu aktivnosti koje sprovodi privatna kompanija za obezbedenje, kao i neformalnost borbe.

Licenca za radnika osnovnih usluga bezbednosti

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedenja sa pozitivnim efektima na celokupnu bezbednosnu situaciju u zemlji, sticanje veština u toku osnovne strucne obuke i ispunjavanje zakonskih ...

Certifikat za specijalizovanu obuku

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je primena svih zakonskih odredbi kojima se ureduje oblast privatnog obezbedjenja , podizanje nivoa privatnog obezbedjenja, sa direktnim uticajem na ukupnu bezbednost u zemlji.

Licenca za ustanove obuke - strucna osnovna obuka

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je povecanje nivoa obuke i odgovornosti radnika obezbedenja

Licenca za ustanove obuke - strucna obuka

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je nadzor sprovodenjna u delo pravnih odredbi koje regulišu sektor privatnog obezbedjenja, podizanje nivoa obuke i odgovornosti radnika obezbedenja.

Zvanicne identifikacione kartice

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je vršenje aktivnosti privatnih bezbednosnih preduzeca sa licenciranim zaposlenima.

Sertifikovanje kontrolnog centra

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da ispuni odredeni broj standarda koje navode zakon i administrativna uputstva, kroz koje se kontroliše rad privatnih kompanija za obezbedenje.

Ovlašcenje za postavljanje kompanije za obezbedenje za lice pod zaštitom

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedenje i radnika obezbe...

Dozvola za držanje pasa cuvara

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedjenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedenje i radnika obezb...

Licenca za proizvodnju eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da nadzire i verifikuje proizvodace eksploziva ili vatrometa zato što je javna bezbednost veoma specificna i osetljiva oblast.

Licenca za korišcenje eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je licenciranje kompanija koje imaju dozvolu za korišcenje eksploziva i vatrometa, kao i sprovodenje važecih zakona i podzakonskih akata, a u cilju zaštite ljudi, imovine i životne...

Licenca za uvoz, izvoz, tranzit i transfer eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je licenciranje preduzeca koja imaju dozvolu za uvoz, izvoz, tranzit, prenos eksploziva, kao i primenu zakona i podzakonskih akata koji su na snazi radi zaštite ljudi, imovine i ži...

Licenca za civilne streljane

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Civilne streljane su namenski opremljeni sportski objekti - za rekreativno pucanje, kao i obuku o pravilnoj i bezbednoj upotrebi vatrenog oružja, vazdušnog oružja, luka i strela, drugog oružja na odap...

Licenca za deaktiviranje oružija

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je davanje mogucnosti pravnim licima da pružaju usluge individualne obuke za deaktiviranje oružja

Licenca za popravku oružja

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je popravka oružja je opasna aktivnost, te stoga poslove popravke oružja nadziru javne vlasti kako bi osigurale javnu bezbednost.

Dozvola za centar za obuku za oružje

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je davanje mogucnosti pravnim licima da pružaju usluge individualne obuke za bezbednu upotrebu vatrenog oružja

Licenca za proizvodnju oružja, delova oružja i municije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je dobijanje zakonskog prava pravnog lica da vrši delatnost proizvodnje oružja, delova oružja i municije.

Dozvola za objekte za proizvodnju eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje dozvola pravnim licima. Pravno lice može zapoceti proizvodnju eksploziva ili petardi u Republici Kosovo.

Licenca za skladištenje eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove administrativne procedure je ispunjavanje uslova bezbednosti lica koja poseduju eksploziv na nacin kako bi se osigurala javna bezbednost.

Licenca za uništavanje eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da se kompanijama obezbede 1-dnevne dozvole za uništavanje i odlaganje vatrometa, kao i primena zakona i podzakonskih akata na snazi radi zaštite ljudi, imovine i životne sredin...

Dozvola za proizvodnju oružja A kategorije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je dozvoljavanje pravnom licu da proizvodi oružje, delova oružja i municiju A kategorije, pošto su ovo opasni materijali koji mogu imati efekat na javnu bezbednost.

Dozvola za popravku oružja A kategorije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je omogucavanje pravnom licu da vrši popravke na oružju A kategorije

Dozvola za oružje D kategorije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da se dozvoli prenos oružja na mesto lovišta, mesta za obuku ili mesta popravke.

Dozvola za nošenje vatrenog oružja

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove administrativne procedure je definisanje procedura za izdavanje dozvole za nošenje oružja fizickim licima u Republici Kosovo na osnovu opravdanih i legitimnih razloga, sa ciljem jacanja javn...

Dozvola za kolekcionarsko

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da omoguci pravnom i fizickom licu da poseduje kolekcionarsko oružje

Saglasnost za kupovinu vatrenog oružja - pravna lica

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je sticanje zakonskog prava pravnog lica za kupovinu oružja, delova oružja i municije.

Saglasnost za kupovinu vatrenog oružja - fizicka lica

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da dobije zakonsko pravo fizickog lica da kupi oružje, delove oružja i municiju.

Dozvola za prevoz oružja, delova oružja i municije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je regulisanje prevoza oružja i municije za pravna lica.

Sertifikat o položenom strucnom ispitu za oružje

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je testiranje strucnog znanja o korišcenju i održavanju, pošto se bavimo opasnim materijalima koji mogu imati efekta na javnu bezbednost.

Sertifikat za minimalne uslove skladištenja oružja i municije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je obezbediti uslove za trgovanje oružjem, delovima oružja i municijom za pravna lica kako bi se osigurala javna bezbednost.

Dozvola za trgovanje oružjem, deo oružje i municijom

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je sticanje zakonskog prava od strane pravnog lica za obavljanje delatnosti i trgovinu oružjem, delovima oružja i municije

Dozvola za posedovanja vatrenog oružja (za lovacka udruženja i streljacka udruženja)

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je dozvola koja omogucava licenciranom pravnom licu da poseduje vatrena oružja B i C kategorije kako bi se garantovala javna bezbednost putem registrovanja osoba koje koriste vatre...